Produkti i Brendshëm Bruto, 2019

Në vitin 2019 ekonomia shqiptare shënoi një rritje në terma realë (në volum) prej 2,11%, krahasuar me vitin 2018, pas një rritje prej 4,02 % në vitin 2018, krahasuar me vitin 2017 .

Publikimi i radhës
Produkti i Brendshëm Bruto, 2020
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al