Censusi i Ndërmarrjeve Ekonomike

Regjistrimi i Përgjithshëm i Ndërmarrjeve 2010

Me regjistrim të ndërmarrjeve jobujqësore do të kuptojmë anketimin e të gjitha njësive ekonomike jobujqësore që ushtrojnë aktivitet në gjithë territorin e Shqipërisë, për të siguruar një informacion të plotë identifikues dhe ekonomik.
Në këtë regjistrim përfshihen edhe administrata publike, OJF-të dhe organizatat ndërkombëtare.

Regjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike jobujqësore bëhet me qëllim që:

  • - të sigurojë informacion të përgjithshëm dhe të hollësishëm për njësitë ekonomike jobujqësore brenda territorit të Republikës së Shqipërisë;
    - të ofrojë të dhëna të besueshme statistikore, të nevojshme për planifikimin dhe vënien  në zbatim të politikave të përgjithshme të zhvillimit ekonomik;
    - të përditësojë regjistrin e njësive ekonomike jobujqësore dhe të krijojë regjistrin e njësive lokale ekonomike;
    - të përmirësojë cilësinë e treguesve identifikues dhe ekonomikë ekzistues, si edhe të bëjë përcaktimin e treguesve të rinj, veçanërisht të atyre ekonomikë;
    - të identifikojë lidhjen që ekziston ndërmjet njësisë ligjore dhe njësisë ekonomike jobujqësore.
Raporti i Cilësisë

Kalendari

Nuk ka evente në kalendar për këtë temë
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al
Tab.1 Ndërmarrjet sipas formës ligjore
Tab.2 Ndërmarrjet aktive sipas vitit të krijimit dhe pronësisë
Tab.3 Ndërmarrjet aktive sipas vitit të krijimit dhe aktivitetit ekonomik
Tab.4 Ndërmarrjet aktive sipas vitit të krijimit dhe madhësisë sipas të punësuarve
Tab.5 Ndërmarrjet aktive sipas aktivitetit ekonomik dhe pronësisë
Tab.6 Ndërmarrjet aktive sipas aktivitetit ekonomik dhe madhësisë sipas të punësuarve
Tab.7 Ndërmarrjet aktive sipas aktivitetit ekonomik dhe madhësisë sipas xhiros
Tab.8 Ndërmarrjet aktive sipas madhësisë
Tab.9 Ndërmarrjet aktive sipas seksionit të aktivitetit ekonomik dhe formës ligjore
Tab.10 Ndërmarrjet aktive sipas seksionit të aktivitetit ekonomik dhe madhësisë sipas punësimit
Tab.11 Ndërmarrjet aktive sipas seksionit të aktivitetit ekonomik dhe madhësisë sipas xhiros
Tab.12 Ndërmarrjet aktive sipas qarqeve dhe vitit të krijimit
Tab.13 Ndërmarrjet aktive sipas qarqeve dhe aktivitetit ekonomik
Tab.14 Ndërmarrjet aktive sipas qarqeve dhe pronësisë
Tab.15 Ndërmarrjet aktive sipas qarqeve dhe madhësisë sipas punësimit
Tab.16 Njësitë lokale sipas qarqeve dhe vendndodhjes së ndërmarrjeve
Tab.17 Njësitë lokale sipas qarqeve dhe vendndodhjes
Tab.18 Njësitë lokale sipas qarqeve dhe aktivitetit ekonomik
Tab.19 Njësitë lokale sipas qarqeve dhe madhësisë sipas punësimit
Tab.20 Të punësuarit në njësitë lokale sipas qarqeve dhe aktivitetit, në përqindje
Tab.21 Të punësuarit në njësitë lokale sipas gjinisë dhe qarqeve, në përqindje
Tab.22 Ndërmarrje jo-bujqësore aktive, Regjistruar të reja dhe Shkalla e lindshmërisë
Tab.23 Ndërmarrjet jo-bujqësore aktive sipas formës ligjore
Tab.24 Ndërmarrjet jo-bujqësore aktive sipas aktivitetit ekonomik
Tab.25 Ndërmarrjet jo-bujqësore aktive sipas aktivitetit e madhësisë