Censusi i Bujqësisë

Çfarë është Regjistrimi i Përgjithshëm i Bujqësisë (RPB)

Regjistrimi i Përgjithshëm i Bujqësisë është një vrojtim i gjërë statistikor i planifikuar, organizuar dhe zbatuar duke u mbështetur në kritere e përcaktime shkencore e bashkëkohore, për grumbullimin, përpunimin dhe botimin e të dhënave mbi strukturën e fermave bujqësore. Regjistrimi i përgjithshëm i bujqësisë është pjesë integrale e sistemit të statistikave bujqësore. Ai siguron informacion të përgjithshëm dhe të hollësishëm për të gjitha njësitë ekonomike bujqësore, brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Regjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore paraqet një nga momentet më të rëndësishme të statistikës bujqësore shqiptare.

Qëllimi i Regjistrimit të Përgjithshëm të Bujqësisë është krijimi i regjistrave të veçantë për bimët e arave, frutikulturën, vreshtarinë si dhe të blegtorinë sipas llojeve; gjedhë, të leshta dhe të dhirta, derra, njëthundrakë dhe shpendë.

Regjistrimi i Përgjithshëm i Bujqësisë do të kontribuojë në sigurimin e të dhënave bazë të qëndrueshme në kohë, si demografike ashtu dhe social-ekonomike, në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal.

Raporti i Cilësisë

Kalendari

Nuk ka evente në kalendar për këtë temë
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al
Tab 1.1 Fermat, sipërfaqja gjithësej dhe sipërfaqja bujqësore e përdorur në nivel qarku
Tab 1.2 Sipërfaqja e tokës gjithsej dhe sipërfaqja bujësore e përdorur sipas llojit të zotërimit, në nivel qarku (sipërfajqa në Ha)
Tab 1.3 Fermat dhe sipërfaqja bujqësore e përdorur sipas klasave të sipërfaqes bujqësore të përdorur dhe formës ligjore, në nivel qarku (Sipërfaqja në Ha)
Tab 1.4 Fermat dhe sipërfaqja, sipas përdorimit të tokës, në nivel qarku (sipërfaqja në Ha)
Tab 1.5 Fermat dhe sipërfaqja e bimëve të arave, në nivel qarku (sipërfaqja në Ha)
Tab 1.6 Fermat dhe sipërfaqja e drufrutorëve sipas llojeve, në nivel qarku (sipërfaqja Ha)
Tab 1.7.1 Fermat me drufrutorë sipas llojeve kryesore, në nivel qarku
Tab 1.7.2 Numri I rrënjëve të drufrutorëve sipas llojeve kryesore, në nivel qarku (numër rrënjësh)
Tab 1.8 Fermat me ujitje sipas metodave të ujitjes, në nivel qarku (sipërfaqja Ha)
Tab 1.9 Fermat që aplikojnë plehërimin dhe sipërfaqja e plehëruar sipas llojeve të plehërimit, ne nivel qarku (siperfaqja Ha)
Tab 1.10 Fermat dhe sipërfaqja e punuar sipas praktikve të punimit të tokës së punueshme, në nivel qarku (sipërfaqja Ha)
Tab 1.11 Fermat që përdorin makineri bujqësore dhe numri i makinerive sipas llojit dhe pronësisë, në nivel qarku
Tab 1.12 Fermat me ndërtesa bujqësore, në nivel qarku
Tab 1.13 Fermat dhe sipërfaqja, sipas përdorimit të tokës (sipërfaqja në Ha)
Tab 1.14 Fermat, sipërfaqja bujqësore e përdorur, ditët e punës në fermë dhe fermat me blegtori sipas klasave të sipërfaqes bujqësore të përdorur dhe formës ligjore (sipërfaqja në Ha)
Tab 1.15 Fermat dhe sipërfaqja, sipas përdorimit të tokës dhe klasave të sipërfaqes bujqësore të përdorur (SBP) (sipërfaqja në Ha)
Tab 1.16 Fermat me tokë të punueshme dhe sipërfaqja e bimëve të arave sipas klasave të sipërfaqes bujqësore të përdorur (SBP) (sipërfaqja në Ha)
Tab 1.17 Fermat me pemtari dhe sipërfaqja e pemtoreve sipas klasave të sipërfaqes bujqësore të përdorur (SBP) dhe pemëve frutore (sipërfaqja Ha)
Tab 1.18 Fermat me drufrutorë dhe numri i pemëve sipas tipit të prodhimit dhe llojit të pemtarisë (numër rrënjësh)
Tab 1.19 Fermat me ujitje sipas metodave të ujitjes dhe klasave të sipërfaqes bujqësore të përdorur (sipërfaqja Ha)
Tab 1.20 Fermat që aplikojnë plehërimin dhe sipërfaqja e plehëruar sipas llojeve të plehërimit, kategorive dhe klasave të sipërfaqes bujqësore të pëdorur (siperfaqja Ha)
Tab 1.21 Fermat dhe sipërfaqja e punuar sipas praktikve të punimit të tokës së punueshme dhe klasave të sipërfaqes bujqësore të përdorur (sipërfaqja Ha)
Tab 1.22 Fermat që përdorin makineri bujqësore dhe numri i makinerive sipas llojit dhe pronësisë
Tab 1.23 Fermat me ndërtesa bujqësore
Tab 2.2 Fermat me blegtori dhe numri i krerëve sipas qarqeve dhe llojeve të blegtorisë
Tab 2.3 Fermat me gjedhë, numri krerëve sipas qarqeve dhe kategorive të gjedhit
Tab 2.4 Fermat me blegtori sipas qarqeve, llojit dhe kategorive të blegtorisë
Tab 2.4.1 Numri krerëve sipas qarqeve, llojit dhe kategorive të blegtorisë
Tab 2.5 Numri i fermave sipas qarqeve dhe përdorimit të tokës (Sipërfaqja në Ha)
Tab 2.5.1 Sipërfaqja bujqësore e përdorur sipas qarqeve dhe përdorimit të tokës (Sipërfaqja në ha)
Tab 2.5.2 Ditët e punës në fermë sipas qarqeve dhe përdorimit të tokës (Sipërfaqja në ha)
Tab 2.5.3 Fermat me blegtori sipas qarqeve dhe përdorimit të tokës (Sipërfaqja në ha)
Tab 2.6 Numri i fermave, sipas qarqeve dhe formës ligjore
Tab 2.6.1 Sipërfaqja bujqësore e përdorur, sipas qarqeve dhe formës ligjore
Tab 2.6.2 Ditët e punës në fermë, sipas qarqeve dhe formës ligjore
Tab 2.6.3 Fermat me blegtori, sipas qarqeve dhe formës ligjore
Tab 2.7 Fermat me blegtori dhe numri i krerëve sipas llojeve të blegtorisë dhe klasave të krerëve
Tab 2.8 Fermat me gjedhë, numri krerëve sipas klasave të sipërfaqes bujqësore të përdorur dhe kategorive të gjedhit (Sipërfaqja në 000 m2)
Tab 2.8.1 Numri krerëve sipas klasave të sipërfaqes bujqësore të përdorur, llojit dhe kategorive të blegtorisë (Sipërfaqe në 000 m2)
Tab 2.9 Fermat me blegtori sipas klasave të sipërfaqes bujqësore të përdorur, llojit dhe kategorive të blegtorisë (Sipërfaqja në 000 m2)
Tab 3.1 Ditët e punës sipas kategorive të forcave të punës, anëtarë të familjes, në nivel qarku dhe gjinisë
Tab 3.2 Fermat sipas kategorive të forcave të punës jo anëtarë të familjes, gjinisë dhe në nivel qarku
Tab 3.3 Ditët e punës sipas kategorive të forcave të punës jo anëtare të familjes, gjinisë dhe në nivel qarku
Tab 3.4 Menaxheri sipas nivelit arsimor dhe në nivel qarku
Tab 3.5 Fermat, ditët e punës sipas kategorive të forcave të punës,klasave të sipërfaqes bujqësore të përdorur (SBP) dhe gjinisë (sipërfaqe në Ha).
Tab 3.5.1 Fermat, ditët e punës sipas kategorive të forcave të punës dhe formës ligjore.
Tab 3.6 Antarët e familjes të punësuar sipas kategorive të forcave të punës së familjes, klasave të sipërfaqes bujqësore të përdorur(SBP) dhe gjinisë (Sipërfaqe në Ha)
Tab 3.7 Të punësuar jo anëtarë të familjes sipas kategorive të forcave të punës jo anëtarë të familjes, klasave të sipërfaqes bujqësore të përdorur (SPB) dhe gjinisë (Sipërfaqe në Ha)
Tab 3.7.1 Të punësuar jo anëtarë të familjes sipas kategorive të forcave të punës jo anëtarë të familjes dhe formës ligjore
Tab 3.8 Fermat, klasave të sipërfaqes bujqësore të përdorur (SBP), klasa e ditëve të punës dhe forma ligjore (sipërfaqja në Ha)
Tab 3.8.1 Ditët e punës në fermë sipas klasave të ditëve të punës, klasave të sipërfaqes bujqësore të përdorur (SBP) dhe formës ligjore (sipërfaqe në Ha)
Tab 3.9 Ditët e punës sipas kategorive të forcave të punës anëtarë të familjes, klasave të sipërfaqes bujqësore të përdorur (SBP) dhe gjinisë (sipërfaqja në Ha)
Tab 3.10 Fermat sipas kategorive të forcave të punës jo anëtarë të familjes, gjinisë dhe klasave të sipërfaqes bujqësore të përdorur (SBP), (sipërfaqja në Ha)
Tab 3.10.1 Fermat sipas kategorive të forcave të punës jo anëtarë të familjes, gjinisë dhe formës ligjore
Tab 3.11 Ditët e punës sipas kategorive të forcave të punës jo anëtare të familjes, gjinisë dhe klasave të sipërfaqes bujqësore të përdorur (SBP), (sipërfaqja në Ha)
Tab 3.12 Numri i të punësuarve anëtarë të familjes sipas klasave të sipërfaqeve bujqësore të përdorur (SBP) dhe gjinisë (sipërfaqja në Ha)
Tab 3.13 Numri i të punësuarve anëtarë të familjes sipas klasave të ditëve të punës dhe gjinisë
Tab 3.14 Anëtarë të familjes që kryejnë aktivitete të tjera fitimprurëse sipas llojit të marrëdhënieve me tipet e punës në fermë dhe klasave të sipërfaqes bujqësore të përdorur (SBP) ( sipërfaqja në Ha)
Tab 3.15 Menaxheri sipas tipeve, klasave të sipërfaqes bujqësore të përdorur (SBP) dhe gjinisë ( sipërfaqja në Ha)
Tab 3.16 Menaxheri sipas tipeve të menaxhimit, grupmoshave dhe gjinisë
Tab 3.16.1 Menaxheri sipas tipeve të menaxhimit dhe klasave të ditëve të punës
Tab. 3.11.1 Ditët e punës sipas kategorive të forcave të punës jo anëtare të familjes, gjinisë dhe formës
Tab 3.15.1 Menaxheri sipas tipeve dhe nivelit arsimor