Censet e Popullsisë dhe Banesave

Instituti i Statistikave të Shqipërisë (INSTAT) ka planifikuar të kryejë censin e ardhshëm të popullsisë dhe banesave. Censi i Popullsisë dhe Banesave  do të ndjekë metodën e numërimit të drejtpërdrejtë universale bazuar në operacionet në terren me përpilimin e pyetësorëve nga anketuesit, duke përdorur metoda të reja për mbledhja e të dhënave.

Censi i Popullsisë dhe Banesave, 2022

CENSUS-AL 2011


Censusi i Popullsisë dhe Banesave është numërimi i plotë i të gjithë individëve, Njësive Ekonomike Familjare dhe Banesave, destinacioni i të cilave është banimi. Qëllimi kryesor i Censusit të Popullsisë dhe Banesave është të japë një panoramë aktuale dhe të saktë të realitetit demografik, ekonomik dhe social në vend. Censusi jep një fotografim të momentit mbi gjendjen sociale dhe nivelin e jetesës së popullsisë në një moment të dhënë (Momenti kritik i Censusit). Vetëm Censusi mund të sigurojë të dhëna kaq të plota dhe të detajuara prandaj rezultatet e tij janë jetësore për politikën dhe marrjen e masave efektive.


Objekti i Censusit

Në Censusin e Popullsisë dhe Banesave, Tetor 2011, do të regjistrohen:


- Njësitë ekonomike familjare
- Individët
- Bashkëjetesat kolektive
- Banesat (të banuara ose jo), dhe tipe të tjera banesash
- Të huajt (prezentë në momentin e Censusit)

Regjistrimi i Përgjithshëm i Popullsisë dhe Banesave është numërimi i plotë i të gjithë individëve, Njësive Ekonomike Familjare dhe Banesave, destinacioni i të cilave është banimi. Qëllimi kryesor i Regjistrimit të Popullsisë dhe Banesave është të japë një panoramë aktuale dhe të saktë të realitetit demografik, ekonomik dhe social në vend. Regjistrimi jep nje fotografim të momentit mbi gjendjen sociale dhe nivelin e jetesës së popullsisë në një moment të dhënë (Momenti kritik i Regjistrimit). Vetëm regjistrimi mund të sigurojë të dhëna kaq të plota dhe të detajuara dhe rezultatet e tij janë jetësore për një politikën dhe marrjen e masave efektive.

Objekti i regjistrimit

Në regjistrimin e përgjithshëm të Popullsisë dhe Banesave, Prill 2001, do të regjistrohen:

- Njësitë ekonomike familjare

- Individët

- Bashkëjetesat kolektive

- Banesat (të banuara ose jo), dhe tipe te tjera banesash

- Të huajt (prezentë në momentin e regjistrimit)

Kalendari

Nuk ka evente në kalendar për këtë temë
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al

Të dhënat e përgjithshme të Census 2011

1.1.1 Popullsia banuese sipas grupmoshës, zonës urbane dhe rurale dhe gjinisë
1.1.2 Popullsia banuese sipas zonës urbane dhe rurale, gjinisë, grupmoshës dhe gjendjes civile
1.1.3 Popullsia banuese sipas madhësisë së bashkisë/komunës dhe gjinisë
1.1.4 Popullsia banuese sipas gjinisë, grupmoshës dhe vendit të lindjes
1.1.5 Popullsia banuese sipas gjinisë, grupmoshës dhe vendbanimit më 1 Prill 2001
1.1.6 Popullsia banuese e femrave 15 vjeç e lart sipas zonës urbane dhe rurale, grupmoshës dhe numrit të fëmijëve të lindur gjallë
1.1.7 Popullsia banuese e femrave 15 vjeç e lart, që kanë lindur ndonjëherë fëmijë të gjallë, sipas zonës urbane dhe rurale, grupmoshës dhe numrit të fëmijëve ende gjallë
1.1.8 Popullsia banuese në banesa kolektive sipas grupmoshës dhe gjinisë
1.1.9 Popullsia banuese në banesa kolektive sipas pronësisë, llojit të banesës kolektive dhe gjinisë
1.1.10 Popullsia banuese Shqiptare që ka jetuar ndonjëherë jashtë shtetit dhe është kthyer pas 1 Janarit 2001 sipas gjinisë, grupmoshës dhe vitit të kthimit
1.1.11 Popullsia banuese Shqiptare që ka jetuar ndonjëherë jashtë shtetit dhe është kthyer 1 Janarit 2001 sipas gjinisë, vendbanimit të mëparshëm dhe vitit të kthimit
1.1.12 Popullsia banuese sipas shtetësisë dhe gjinisë
1.1.13 Popullsia banuese sipas përkatësisë etnike dhe kulturore
1.1.14 Popullsia banuese sipas përkatësisë fetare
1.1.15 Popullsia banuese sipas gjuhës amtare
1.1.16 Popullsia banuese që ka preferuar të mos përgjigjet/e pavlefshme /e papërcaktuar tek përkatësia etnike dhe kulturore, sipas gjuhës amtare dhe besimit fetar
1.1.17 Popullsia banuese që ka preferuar të mos përgjigjet/e pavlefshme /e papërcaktuar tek besimi fetar, sipas gjuhës amtare dhe përkatësisë etnike dhe kulturore
1.2.1 Popullsia banuese 10 vjeç e lart sipas grupmoshës, ndjekjes së shkollës dhe alfabetizmit
1.2.2 Popullsia banuese 10 vjeç e lart sipas gjinisë, grupmoshës, ndjekjes së shkollës, alfabetizmit dhe nivelit arsimor të arritur
1.2.3 Popullsia banuese 6 vjeç e lart që ndjekin shkollën sipas gjinisë, moshës dhe nivelit të shkollimit që ndjekin aktualisht
1.2.4 Popullsia banuese 6 vjeç e lart që ndjekin shkollën sipas zonës urbane dhe rurale, moshës dhe nivelit të shkollimit që ndjekin aktualisht
1.2.5 Popullsia banuese 10 vjeç e lart që nuk ndjekin aktualisht shkollën sipas gjinisë, moshës dhe nivelit arsimor të arritur
1.2.6 Popullsia banuese 10 vjeç e lart që nuk ndjekin aktualisht shkollën sipas zonës urbane dhe rurale, moshës dhe nivelit arsimor të arritur
1.2.7 Popullsia banuese 10 vjeç e lart sipas zonës urbane dhe rurale, gjinisë dhe viteve të përfunduar të shkollimit
1.3.1 Popullsia banuese 15 vjeç e lart sipas grupmoshës, gjinisë dhe gjendjes së aftësisë së kufizuar
1.3.2 Popullsia banuese 15 vjeç e lart sipas gjinisë, grupmoshës dhe shkallës së aftësisë së kufizuar në shikim
1.3.3 Popullsia banuese 15 vjeç e lart sipas gjinisë, grupmoshës dhe shkallës së aftësisë së kufizuar në dëgjim
1.3.4 Popullsia banuese 15 vjeç e lart sipas gjinisë, grupmoshës dhe shkallës së aftësisë së kufizuar në ecje
1.3.5 Popullsia banuese 15 vjeç e lart sipas gjinisë, grupmoshës dhe shkallës së aftësisë së kufizuar në kujtesë
1.3.6 Popullsia banuese 15 vjeç e lart sipas gjinisë, grupmoshës dhe shkallës së aftësisë së kufizuar në kujdesin ndaj vetes
1.3.7 Popullsia banuese 15 vjeç e lart sipas gjinisë, grupmoshës dhe shkallës së aftësisë së kufizuar në komunikim
1.3.8 Popullsia banuese 15 vjeç e lart me aftësi të kufizuar sipas gjinisë, gjendjes civile dhe llojit të aftësisë së kufizuar
1.3.9 Popullsia banuese 15 vjeç e lart me aftësi të kufizuar sipas gjinisë, grupmoshës dhe nivelit arsimor të arritur
1.4.1 Njësitë Ekonomike Familjare sipas grupmoshës së personit të referencës, zonës urbane dhe rurale dhe gjinisë së personit të referencës
1.4.2 Popullsia banuese në Njësitë Ekonomike Familjare sipas lidhjes me personin e referencës, zonës urbane dhe rurale dhe gjinisë së personit të referencës
1.4.3 Njësitë Ekonomike Familjare sipas llojit, numrit të antarëve dhe zonës urbane dhe rurale
1.4.4 Njësitë Ekonomike Familjare me një bërthamë familjare sipas zonës urbane dhe rurale, llojit dhe numrit të antarëve të NjEF-së
1.4.5 Bërthamat familjare sipas llojit, numrit të anëtarëve dhe zonës urbane dhe rurale
1.4.6 Bërthamat familjare me të paktën një fëmije sipas zonës urbane dhe rurale, llojit të bërthamës familjare dhe numrit të fëmijëve
1.4.7 Njësitë Ekonomike Familjare sipas statusit të pronësisë së banesës, llojit të banesës dhe zonës urbane dhe rurale
1.4.8 Njësitë Ekonomike Familjare sipas statusit të pronësisë, pronësisë së banesës dhe zonës urbane dhe rurale
1.4.9 Njësitë Ekonomike Familjare sipas llojit kryesor të ngrohjes dhe zonës urbane dhe rurale
1.4.10 Njësitë Ekonomike Familjare sipas llojit kryesor të energjisë së përdorur për ngrohje dhe zonës urbane dhe rurale
1.4.11 Njësitë Ekonomike Familjare sipas zonës urbane dhe rurale, pajisjeve afatgjata dhe shërbimeve dhe numrit të anëtarëve të familjes
1.5.1 Ndërtesat për qëllime banimi sipas karakteristikave të ndërtesës dhe periudhës së ndërtimit
1.5.2 Fondi i banesave sipas zonës urbane dhe rurale, llojit të banesës dhe numrit të anëtarëve; popullsia dhe njësitë ekonomike familjare dhe njësitë kolektive familjare sipas zonës urbane dhe rurale dhe llojit të banesës
1.5.3 Banesat e zakonshme sipas statusit të banimit dhe zonës urbane dhe rurale
1.5.4 Banesat e banuara, numri i NJEF-ve dhe numri I banorëve sipas zonës urbane dhe rurale, sistemit të furnizimit me ujë dhe llojit të banesës
1.5.5 Banesat e banuara sipas zonës urbane dhe rurale, llojit të tualetit dhe llojit të banesës
1.5.6 Banesat e banuara sipas zonës urbane dhe rurale, numrit të dhomave dhe numrit të anëtarëve
1.5.7 Banesat e banuara sipas zonës urbane dhe rurale, sipërfaqes dhe numrit të anëtarëve
1.5.8 Banesat e banuara, numri i NJEF-ve dhe numri I banorëve sipas zonës urbane dhe rurale, llojit të ngrohjes dhe llojit të banesës
2.1.1 Popullsia banuese, sipërfaqja dhe dendësia sipas qarqeve
2.1.2 Ndërtesat për qëllime banimi dhe banesat sipas qarqeve dhe llojit të banesave
2.1.3 Popullsia banuese sipas gjinisë, grupmoshës dhe qarqeve
2.1.4 Popullsia banuese sipas gjinisë, qarqeve dhe gjendjes civile
2.1.5 Popullsia banuese në banesa kolektive sipas qarqeve dhe gjinisë
2.1.6 Popullsia banuese sipas qarkut të vendbanimit të zakonshëm më 1 Tetor 2011 dhe qarkut të vendbanimit të zakonshëm më 1 Prill 2001
2.1.7 Popullsia banuese e cila ka ndryshuar venbanimin e zakonshëm brenda Shqipërisë, që nga 1 Janar 2010 sipas qarkut të vendbanimit të zakonshëm më 1 Tetor 2011 dhe 2010
2.1.8 Popullsia banuese Shqiptare që ka jetuar ndonjëherë jashtë shtetit dhe është kthyer pas 1 Janarit 2001, sipas qarkut të vendbanimit të zakonshëm dhe shtetit të vendbanimit të mëparshëm
2.2.1 Popullsia 10 vjeç e lart sipas gjinisë, qarqeve, moshës, ndjekjes së shkollës, alfabetizmit, dhe nivelit të arritur arsimor
2.3.1 Popullsia banuese 15 vjeç e lartë sipas qarqeve, gjinisë dhe gjendjes së aftësisë së kufizuar
2.3.2 Popullsia banuese 15 vjeç e lart me aftësi të kufizuar sipas gjinisë, qarqeve dhe llojit të aftësisë së kufizuar
2.4.1 Njësitë Ekonomike Familjare sipas qarqeve, llojit të njësisë ekonomike familjare, zonës urbane dhe rurale dhe numrit të anëtarëve të NjEF-së
2.4.2 Bërthamat familjare sipas qarqeve, llojit dhe numrit të anëtarëve
2.4.3 Bërthamat familjare me të paktën një fëmijë sipas qarqeve, llojit të bërthamës familjare dhe numrit të fëmijëve dhe anëtarëve gjithsej të bërthamës familjare
2.4.4 Njësitë Ekonomike Familjare sipas pajisjeve afatgjata dhe shërbimeve dhe qarqeve
2.4.5 Njësitë Ekonomike Familjare sipas qarqeve dhe llojit kryesor të energjisë së përdorur për ngrohje
2.4.6 Njësitë Ekonomike Familjare sipas qarqeve dhe statusit të pronësisë së banesës
2.5.1 Ndërtesat për qëllime banimi sipas qarqeve, llojit të ndërtesës dhe numrit të banesave në ndërtesë
2.5.2 Ndërtesat për qëllime banimi sipas qarqeve, numrit të kateve dhe pranisë së ashensorit
2.5.3 Ndërtesat për qëllime banimi sipas qarqeve dhe vitit të ndërtimit
2.5.4 Banesat, popullsia, Njësitë Ekonomike Familjare dhe Njësitë Kolektive familjare sipas qarqeve dhe llojit të banesës
2.5.5 Banesat e banuara sipas qarqeve dhe sistemit të furnizimit me ujë
2.5.6 Banesat e banuara sipas qarqeve dhe llojit të tualetit
2.5.7 Banesat e banuara sipas qarqeve dhe llojit të ngrohjes
2.5.8 Banesat e zakonshme sipas qarqeve dhe statusit të banimit
3.1.1 Tregues të popullsisë sipas qarqeve
3.1.2 Tregues të arsimit sipas qarqeve
3.1.3 Tregues të aftësisë të kufizuar (shumë ose nuk mundem fare) sipas qarqeve
3.1.4 Tregues të Njësive Ekonomike Familjare sipas qarqeve
3.1.5 Tregues të ndërtesave dhe banesave sipa qarqeve

Të dhënat e Census 2011 sipas Qarqeve

1.1.1 Popullsia banuese sipas grupmoshës, zonës urbane dhe rurale dhe gjinisë
1.1.2 Popullsia banuese sipas gjinisë, grupmoshës dhe gjendjes civile
1.1.3 Popullsia banuese sipas gjinisë, grupmoshës dhe vendit të lindjes
Popullsia banuese sipas gjinisë, grupmoshës dhe vendbanimit më 1 Prill 2001
1.1.5 Popullsia banuese sipas qarkut të vendbanimit të zakonshëm më 1 Tetor 2011 dhe qarkut të vendbanimit të zakonshëm më 1 Prill 2001
1.1.6 Popullsia banuese sipas qarkut të vendbanimit të zakonshëm më 1 Tetor 2011 dhe qarkut të vendbanimit të zakonshëm më 2010
1.1.7 Popullsia banuese e femrave 15 vjeç e lart sipas zonës urbane dhe rurale, grupmoshës dhe numrit të fëmijëve të lindur gjallë
1.1.8 Popullsia banuese e femrave 15 vjeç e lart, që kanë lindur ndonjëherë fëmijë të gjallë dhe numri përkatës i fëmijëve ende gjallë sipas zonës urbane dhe rurale dhe grupmoshës së nënës
1.1.9 Popullsia banuese shqiptare që ka jetuar ndonjëherë jashtë shtetit dhe është kthyer pas 1 Janarit 2001 sipas gjinisë, grupmoshës dhe periudhës së kthimit
1.1.10 Popullsia banuese shqiptare që ka jetuar ndonjëherë jashtë shtetit dhe është kthyer pas 1 Janarit 2001 sipas gjinisë, vendbanimit të mëparshëm dhe periudhës së kthimit
1.1.11 Popullsia banuese sipas shtetësisë dhe gjinisë
1.1.12 Popullsia banuese sipas përkatësisë etnike dhe kulturore
1.1.13 Popullsia banuese sipas përkatësisë fetare
1.1.14 Popullsia banuese sipas gjuhës amtare
1.2.1 Popullsia banuese 10 vjeç e lart sipas grupmoshës, ndjekjes së shkollës dhe alfabetizmit
1.2.2 Popullsia banuese 10 vjeç e lart sipas gjinisë, grupmoshës, ndjekjes së shkollës, alfabetizmit dhe nivelit arsimor të arritur
1.2.3 Popullsia banuese 6 vjeç e lart që ndjekin aktualisht shkollën sipas gjinisë, zonës urbane dhe rurale dhe nivelit të shkollimit
1.2.4 Popullsia banuese 10 vjeç e lart që nuk ndjekin aktualisht shkollën sipas gjinisë, grupmoshës, ndjekjes së shkollës, dhe nivelit arsimor të arritur
1.2.5 Popullsia banuese 10 vjeç e lart që nuk ndjekin aktualisht shkollën sipas zonës urbane dhe rurale, grupmoshës, ndjekjes së shkollës dhe nivelit arsimor të arritur
1.2.6 Popullsia banuese 10 vjeç e lart sipas zonës urbane dhe rurale, gjinisë dhe viteve të përfunduar të shkollimit
1.3.1 Popullsia banuese 15 vjeç e lart sipas grupmoshës, gjinisë dhe gjëndjes së aftësisë së kufizuar
1.3.2 Popullsia banuese 15 vjeç e lart sipas gjinisë, grupmoshës dhe shkallës së aftësisë së kufizuar në shikim
1.3.3 Popullsia banuese 15 vjeç e lart sipas gjinisë, grupmoshës dhe shkallës së aftësisë së kufizuar në dëgjim
1.3.4 Popullsia banuese 15 vjeç e lart sipas gjinisë, grupmoshës dhe shkallës së aftësisë së kufizuar në ecje
1.3.5 Popullsia banuese 15 vjeç e lart sipas gjinisë, grupmoshës dhe shkallës së aftësisë së kufizuar në kujtesë
1.3.6 Popullsia banuese 15 vjeç e lart sipas gjinisë, grupmoshës dhe shkallës së aftësisë së kufizuar në kujdesin ndaj vetes
1.3.7 Popullsia banuese 15 vjeç e lart sipas gjinisë, grupmoshës dhe shkallës së aftësisë së kufizuar në komunikim
1.3.8 Popullsia banuese 15 vjeç e lart me aftësi të kufizuar sipas gjinisë, gjendjes civile dhe llojit të aftësisë së kufizuar
1.3.9 Popullsia banuese 15 vjeç e lart me aftësi të kufizuar sipas gjinisë, grupmoshës dhe nivelit arsimor të arritur
Tab.1.4.2 Popullsia banuese në Njësitë Ekonomike Familjare sipas lidhjes me personin e referencës, zonës urbane dhe rurale dhe gjinisë së personit të referencës
1.4.3 Njësitë Ekonomike Familjare dhe numri i antarëve të tyre sipas llojit të njësisë ekonomike familjare dhe zonës urbane dhe rurale
1.4.4 Njësitë Ekonomike Familjare me një bërthamë familjare sipas llojit të njësisë ekonomike familjare dhe numrit të antarëve
1.4.5 Bërthamat familjare dhe numri i antarëve të tyre sipas llojit të bërthamës dhe zonës urbane dhe rurale
1.4.6 Bërthamat familjare me të paktën një fëmije sipas llojit të bërthamës familjare dhe numrit të fëmijëve
1.4.7 Njësitë Ekonomike Familjare sipas statusit të pronësisë së banesës dhe zonës urbane dhe rurale
1.4.8 Njësitë Ekonomike Familjare sipas statusit të pronësisë, pronësisë së banesës dhe zonës urbane dhe rurale
1.4.9 Njësitë Ekonomike Familjare sipas llojit kryesor të ngrohjes dhe zonës urbane dhe rurale
1.4.10 Njësitë Ekonomike Familjare sipas llojit kryesor të energjisë së përdorur për ngrohje dhe zonës urbane dhe rurale
1.4.11 Njësitë Ekonomike Familjare sipas zonës urbane dhe rurale, pajisjeve afatgjata dhe shërbimeve dhe numrit të anëtarëve të familjes
1.5.1 Ndërtesat për qëllime banimi sipas karakteristikave të ndërtesës dhe periudhës së ndërtimit
1.5.2 Fondi i banesave sipas zonës urbane dhe rurale, statusit të banimit, numrit të anëtareve; popullsia dhe njësitë ekonomike familjare sipas zonës urbane dhe rurale.
1.5.3 Banesat e zakonshme sipas statusit të banimit dhe zonës urbane dhe rurale
1.5.4 Banesat e banuara, numri i NJEF-ve dhe numri i banorëve sipas sistemit të furnizimit me ujë dhe zonës urbane dhe rurale
1.5.5 Banesat e banuara, numri i NJEF-ve dhe numri i banorëve sipas llojit të tualetit dhe zonës urbane dhe rurale
1.5.6 Banesat e banuara sipas zonës urbane dhe rurale, numrit të dhomave dhe numrit të anëtarëve
1.5.7 Banesat e banuara sipas sipas zonës urbane dhe rurale, sipërfaqes dhe numrit të anëtarëve
Tab. 1.5.8 Banesat e banuara, numri i NJEF-ve dhe numri i banorëve sipas llojit të ngrohjes dhe zonës urbane dhe rurale
2.1.1 Popullsia banuese,ndërtesat për qëllime banimi dhe banesat sipas bashkisë/komunës dhe llojit të banesave
2.1.2 Popullsia banuese sipas gjinisë, grupmoshës bashkisë/komunës
2.1.3 Popullsia banuese sipas bashkisë/komunës dhe gjendjes civile
2.2.1 Popullsia banuese 10 vjeç e lart sipas bashkisë/komunës, ndjekjes së shkollës, alfabetizmit, dhe nivelit arsimor të arritur
2.3.1 Popullsia banuese 15 vjeç e lart sipas bashkisë/komunës, gjinisë dhe gjendjes së aftësisë së kufizuar
2.3.2 Popullsia banuese 15 vjeç e lart sipas bashkisë/komunës dhe llojit të aftësisë së kufizuar
2.4.1 Njësitë Ekonomike Familjare sipas bashkisë/komunës dhe llojit të NJEF-së
2.4.2 Numri i anëtarëve të NJEF-ve sipas bashkisë/komunës dhe llojit të NJEF-së
2.4.3 Bërthamat familjare sipas bashkisë/komunës dhe llojit të bërthamës familjare
2.4.4 Anëtarët gjithsej të bërthamave familjare sipas bashkisë/komunës dhe llojit të bërthamës familjare
2.4.5 Njësitë Ekonomike Familjare sipas bashkisë/komunës, pajisjeve afatgjata dhe shërbimeve
2.4.6Njësitë Ekonomike Familjare sipas bashkisë/komunës dhe llojit kryesor të energjisë së përdorur për ngrohje
2.4.7 Njësitë Ekonomike Familjare sipas bashkisë /komunës dhe statusit të pronësisë së banesës
2.5.1 Ndërtesat për qëllime banimi sipas bashkisë /komunës, llojit të ndërtesës dhe numrit të banesave në ndërtesë
2.5.2 Ndërtesat për qëllime banimi sipas bashkisë /komunës dhe numrit të kateve
2.5.3 Ndërtesat për qëllime banimi sipas bashkisë /komunës dhe periudhë së ndërtimit
2.5.4 Banesat e banuara sipas bashkisë /komunës dhe sistemit të furnizimit me ujë
2.5.5 Banesat e banuara sipas bashkisë /komunës dhe llojit të tualetit
2.5.6 Banesat e banuara sipas bashkisë /komunës dhe llojit të ngrohjes
2.5.7 Banesat e zakonshme sipasbashkisë /komunës dhe statusit të banimit

Të dhënat e Censusit 2001

Tab 1.1 Popullsia banuese dhe njësitë ekonomike familjare
Tab 1.2 Arsimi
Tab 1.3 Punësimi
Tab 1.4 Ndërtesat dhe banesat
Tab. 2.1 Popullsia banuese sipas gjinisë, gjëndjes civile, grupmoshave dhe zonës qytet - fshat
Tab. 2.2 Popullsia banuese sipas nivelit të shkollimit, grupmoshave, gjinisë dhe zonës qytet - fshat
Tab. 2.3 Popullsia banuese sipas statusit ekonomik, gjinisë , grupmoshës dhe zonës qytet -fshat
Tab.2.4 Popullsia banuese sipas nivelit të shkollimit, statusit ekonomik, grupmoshave, gjinisë dhe zonës qytet - fshat
Tab.2.5 Popullsia banuese e punësuar sipas nivelit të shkollimit, degëve të ekonomisë, grupmoshës, gjinisë dhe zonës qytet - fshat
Tab.2.6 Popullsia banuse e punësuar sipas nivelit të shkollimit, statusit të punësimit, gjinisë dhe zonës qytet - fshat
Tab.2.7 Popullsia banuese e punësuar sipas nivelit të shkollimit, tipit të punës, gjinisë dhe zonës qytet - fshat
Tab. 2.8 Popullsia banuse e punësuar sipas grup moshës, degëve të aktivitetit ekonomik, gjinisë , qytet-fshat
Tab. 2.9 Popullsia banuese e punësuar sipas grupmoshës, zënies në punë dhe gjinisë
Tab. 2.10 Popullsia banuse e punësuar sipas numrit të orëve të punës në një javë, degëve të aktivitetit ekonomik, gjinisë dhe zonës qytet - fshat
Tab.2.11 Popullsia banuese sipas numrit të orëve të punës (i punësuar me pagesë) në një javë, statusit ekonomik, gjinisë dhe zonës qytet - fshat
Tab.2.12 Popullsia banuese sipas numrit të orëve që punon zakonisht në një javë, statusit ekonomik,gjinisë dhe zonës qytet - fshat
Tab.2.13 Popullsia banuese për personat 15 vjeç e lart sipas statusit ekonomik, gjinisë, mjetet e transportit që përdorin zakonisht dhe zonës qytet - fshat
Tab. 2.14 Popullsia banuese e punësuar sipas tipit të punës, vendit të punës dhe gjinisë
Tab. 2.15 Popullsia banuese e punësuar (që nuk punon në shtëpi) sipas tipit të kthimit nga puna në vendbanimin e përhershëm dhe gjinisë dhe vendit të punës
Tab. 2.17 Popullsia banuese sipas grup moshës, vendibanimit në 1 Prill 1989 dhe gjinisë
Tab. 2.18 Popullsia banuese sipas grupmoshës, vendibanimit në 1 Prill 2000 dhe gjinisë
Tab. 2.19 Grupmoshat e grave sipas numrit të fëmijëve të lindur
Tab. 2.20 Gratë sipas numrit të fëmijëve që jetojnë më 1 prill 2001, sipas moshave dhe zonës qytet - fshat
Tab. 2.21 Njësi Ekonomike Familjare sipas anëtarëve dhe tipit të familjes
Tab. 2.22 Bërthamat familjare sipas numrit të fëmijëve nën 25 vjec dhe tipit të bërthamave
Tab. 2.23 - Bërthamat familjare sipas numrit të fëmijëve nën 25 vjec dhe tipit të bërthamave
Tab 2.24 Karakteristika të ndërtesave
Tab.2.25 Banesat sipas tipit të ndërtesës dhe zonës qytet - fshat
Tab.2.26 Numri i banesave të banuara sipas numrit të personave, familjeve dhe tipit të ndërtesës, qytet/fshat
Tab.2.27 Numri i banesave sipas numrit të anëtarëve, nj. ek. familjare, numri i dhomave, sipërfaqja e banimit,karakteristika të ndërtesave dhe zonës qytet-fshat
Tab.2.28 Njesite Ekonomike Familjare sipas numrit të anëtareve, karakteristikave të banesës dhe zonës qytet-fshat
Tab. 2.29 Njësia Ekonomike Familjare sipas numrit të pjesëtarëve, statusit të zotërimit të banesës dhe zonës qytet - fshat
Tab. 2.30 Popullsia banuese në bashkëjetesat kolektive sipas gjinisë dhe grup moshës
Tab. 3.1 Popullsia banuse sipas gjinisë, gjendjes martesore,rretheve, zonës qytet - fshat
Tab.3.3 Popullsisë banuese sipas shkollimit të arritur dhe rretheve, gjinisë, qytet - fshat
Tab. 3.4 Popullsia banuese sipas statusit aktual në lidhje me punësimin, gjinisë, grup moshës, qytet - fshat
Tab. 3.5 Popullsia banuese e punësuar sipas grupmoshave, rretheve, gjinisë, qyetet dhe fshat
Tab. 3.6 Popullsia banuese e papunë sipas grup moshave, rretheve dhe gjinisë
Tab. 3.7 Popullsia banuese jo ekonomikisht aktive sipas grup moshave dhe rretheve, gjinisë
Tab.3.8 Familja sipas numrit të pjesëtarëve dhe rretheve, qytet - fshat
Tab.3.10 Ndërtesat sipas vitit të ndërtimit, rretheve , qytet - fshat
Tab.3.11 Karakteristikat e ndërtesave, sipas rretheve, qytet - fshat
Tab.3.12 Numri i banesave konvencionale sipas numrit të pjesëtarve dhe familjeve, rretheve, qytet - fshat
Tab.3.13 Numri i banesave konvencionale të banuara sipas rretheve, qytet - fshat
Tab.3.14 Familja sipas numrit te pjesëtarve dhe statusit të zotërimit të banesës sipas rretheve, qytet - fshat
Tab. 4.1 Të dhënat territoriale sipas numrit të fshatrave dhe qyteteve
Tab. 4.2 Raportet Demografike sipas rretheve, qytet - fshat
Tab. 4.3 Treguesi i moshës së vjetër, treguesi i vartësisë, treguesi i zëvendësimit sipas rretheve, qytet - fshat
Tab.4.4 Përqindja e familjeve sipas numrit të pjesëtarëve dhe rretheve, qytet - fshat
Tab. 4.5 Pëqindja e popullsisë banuese sipas shkollimit të arritur dhe rretheve, gjinisë, qytet - fshat