Statistikat e Pyjeve dhe Biodiversitetit, 2021

Në vitin 2021 fondi pyjor dhe kullosor i Shqipërisë shtrihet në një sipërfaqe të përgjithshme prej 1.716.824 (ha) duke përfaqësuar 59,7 % të sipërfaqes gjithsej të vendit.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al