Statistikat e pyjeve, 2018

Në vitin 2018 fondi pyjor dhe kullosor i Shqipërisë shtrihet në një sipërfaqe të përgjithshme prej 1.740.324 hektar (ha), duke zënë 60,54 % të sipërfaqes totale në vend.

Publikimi i radhës
Statistikat e pyjeve, 2019
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al