Pyjet

Pyjet dhe kullotat përbëjnë gjysmën e fondit të tokës në Republikën e Shqipërisë, statistikat e pyjeve i referohen si fondit pyjor publik, ashtu fondit pyjor privat.

Statistikat e pyjeve  sigurojnë të dhëna të përgjithshme dhe specifike mbi prodhimin e lëndës drusore dhe asortimentet kryesore, shfrytëzimin e produkteve nga pyjet si dhe të dhëna mbi bilancin kadastral të fondit pyjor.

Të dhënat për kullotat ofrojnë informacion për pronësinë, madhësisë, vendndodhjen dhe kohën e shfrytëzimit të tyre sipas stinëve.

Të dhëna për biodiveristetin japin informacion për zonat e mbrojtura sipas kategorive, specieve të kërcënuara dhe të mbrojtura, për florën dhe faunën.

Informacionet statistikore për pyjet dhe biodiversitetin i referohen të dhënave administrative.

Raporti i Cilësisë
Publikimi i radhës
Statistikat e pyjeve, 2023

Kalendari

DataStatistikaPeriudha
06-09-2024 Statistikat e Pylltarisë dhe BiodiversitetitViti 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al

Pyjet mbulojnë 36,6 % të fondit të tokës, ndërsa kullotat mbulojnë 16,6 % duke zënë së bashku rreth 53,0 % të sipërfaqes së Shqipërisë. Sipërfaqja e përgjthshme e fondit pyjor është 1.051 milion hektarë dhe sipërfaqja e fondit kullosor është 478 mijë hektarë.

Zonat e mbrojtura (ZM), në vitin 2018 janë 801 dhe zënë një sipërfaqe prej 523.831 ha, duke përfaqësuar kështu 18,2 % të sipërfaqes së vendit dhe 30,1 % të fondit pyjor dhe kullosor.

Megjithëse vend me sipërfaqe të vogël, Shqipëria ka shumëllojshmëri speciesh e llojesh (biodiversitet të pasur), pasojë kjo e shumëllojshmerise së gjeologjisë dhe gjeomorfologjisë, kushteve topografike si dhe klimës dhe hidrologjisë shumë të ndryshme sipas rajoneve të vendit.

Falë pozicionit gjeografik dhe shumëllojshmërisë së ekosistemeve në vendin tonë gjenden 3.200 lloje bimësh që përbejnë rreth 30,0 % të florës evropiane. Fauna perfaqësohet kryesisht nga elementi euroaziatik por edhe nga elementi holarktik mesdhetar si dhe endemizmat e subendenizmat ballkanike. Shqipëria bën gjithashtu një biokoridor të lëvizjes së faunes nga veriu në jug të Europës e më tej në Azinë veriore dhe Azinë e vogël dhe e ndërsjellta.

Përkufizime

"Fond pyjor" janë të gjitha sipërfaqet pyjore e jopyjore, burimet pyjore e jopyjore bashkëshoqëruese, infrastruktura përkatëse, përfshirë edhe sipërfaqet e zhveshura, të cilat krijojnë një mjedis harmonik me pyjet e tokën pyjore (çeltirat, shkëmbinjtë, dunat dhe ranishtat), brezat pyjorë mbrojtës, grupet e veçuara të drurëve dhe shkurret.

“Fondi kullosor” janë të gjitha sipërfaqet e kullotave dhe livadheve natyrorë, drurët e shkurret brenda sipërfaqeve të tyre që përdoren për kullotje jashtë fondit të tokës bujqësore

“Zona të mbrojtura” shpallen territore tokësore, ujore, detare e bregdetare të caktuara për mbrojtjen e diversitetit biologjik, të pasurive natyrore dhe kulturore, bashkëshoqëruese, të cilat menaxhohen me rrugë ligjore dhe me metoda shkencore bashkëkohore. Zonat e mbrojtura ndahen në 6 kategori të cilat janë:

  • Rezervë Strikte Natyrore
  • Park kombëtar
  • Monument natyror
  • Rezervat natyror i menaxhuar
  • Peisazhi i mbrojtur
  • Zonë e mbrojtur e burimeve të menaxhuara.