Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T3 - 2020

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim, në tremujorin e tretë 2020 arriti 103,9, duke shënuar rritje me 0,2 %, në krahasim me tremujorin e tretë 2019.
Krahasuar me të njëjtin tremujor të një viti më parë, indeksi i grupit “Shpenzime transporti” u rrit me 1,7 %, ndjekur nga indeksi i grupit “Kosto të tjera” me 1,4 % dhe indeksi i grupit “Shpenzime makinerie” me 1,0 %. Ndërsa, ulje kanë shënuar grupet “Shpenzime për paga” me 1,9 % dhe “Shpenzime materiale” me 1,0 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T4 - 2020
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al