Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T2 - 2020

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim, në tremujorin e dytë 2020 arriti 104,2, duke shënuar rritje me 0,4 %, në krahasim me tremujorin e dytë 2019.
Krahasuar me të njëjtin tremujor të një viti më parë, indeksi i grupit “Kosto të tjera” u rrit me 1,9 %, ndjekur nga indeksi i grupit “Shpenzime transporti” me1,7 % dhe indeksi i grupit “Shpenzime makinerie” me 1,0 %. Ndërsa, ulje kanë shënuar grupet “Shpenzime materiale” me 1,2 % dhe “Shpenzime për paga” me
1,0 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T3 - 2020
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al