Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T4 - 2019

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim, në tremujorin e katërt 2019 arriti 104,1, duke shënuar ulje me 0,1 %, në krahasim me tremujorin e katërt 2018.
Krahasuar me të njëjtin tremujor të një viti më parë, indeksi i grupit “Shpenzime materiale” dhe “Kosto të tjera” pësuan rënie me 0,9 % secili. Rritje kanë shënuar grupet “Shpenzime makinerie” me 0,8 %, “Shpenzime për paga” me 0,5 %, pasuar nga grupi “Shpenzime transporti” me 0,3 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T1 - 2020
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al