Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T2 - 2019

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim, në tremujorin e dytë 2019 arriti 103,8, duke shënuar rritje me 0,3 %, në krahasim me tremujorin e dytë 2018. Krahasuar me të njëjtin tremujor të një viti më parë, indeksi i grupit ”Kosto të tjera” u rrit me 1,4 %, pasuar nga grupi ”Shpenzime makinerie” me 0,9 % dhe “Shpenzime për paga” me 0,8 %. Rënie kanë shënuar grupet “Shpenzime transporti” me 0,6 % dhe “Shpenzime materiale” me 0,3 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al