Të rinj 10-24 vjeç, në raport me popullsinë (%)

Vector Smart Object1
Vector Smart Object1
Burimi: INSTAT

Raportet e llogaritura mbështeten në popullsinë e datës 1 Janar të vitit respektiv.

Burimi: INSTAT