Sistemi Kombëtar Statistikor

SISTEMI KOMBËTAR STATISTIKOR (SKS)

Sistemi Kombëtar Statistikor është tërësia e institucioneve dhe organizatave që ushtrojnë aktivitet brenda Republikës së Shqipërisë, të cilat mbledhin, përpunojnë dhe publikojnë statistika zyrtare sipas Programit pesëvjeçar të Statistikave Zyrtare, dokument i cili miratohet me vendim të veçantë të Kuvendit.

Legjislacioni

Ligji nr. 17/2018 “Për statistikat zyrtare” është dokumenti bazë që rregullon ngritjen e veprimtarinë e Sistemit Kombëtar Statistikor. Institucionet përbërëse të SKS janë prodhuesit e statistikave zyrtare, ku aktualisht përfshihen|: INSTAT, Banka e Shqipërisë dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Veprimtaria dhe aktivitetet e SKS përcaktohen nga Programi i Statistikave Zyrtare për një periudhë pesëvjecare, si dhe Plani vjetor për zbatimin e tij.

Koordinimi i SKS

Mbështetur në ligjin e statistikave zyrtare, Instituti i Statistikave është përgjegjës për koordinimin dhe funksionimin e SKS. Veprimtaria koordinuese përfshin kryesisht bashkëpunimin ndërmjet prodhuesve të statistikave zyrtare për të siguruar planifikimin dhe monitorimin më të mirë të treguesve statistikorë, koherencën ndërmjet veprimtarive të secilit institucion dhe reduktimin e kostove të veprimtarive statistikore.

Gjithashtu, koordinimi për sistemin shërben për të siguruar uniformitetin e metodologjisë statistikore, mbështetjen teknike për të siguruar zbatimin e standardeve ndërkombëtare dhe kontrollin e cilësisë së statistikave të prodhuara.

Strategjia e Zhvillimit të Sistemit Kombëtar Statistikor (SZHSKS)

Hartimi i Strategjisë për Zhvillimin e Sistemit Kombëtar Statistikor (SZHSKS) 2020-2030 është ndërmarrë në kontekstin e:

  1. mbështetjes së fuqishme nga qeveria shqiptare për zhvillimin statistikor;
  2. procesin e transformimit drejt integrimit në Bashkimin Evropian (BE);
  3. zbatimit të rekomandimeve të BE-së për harmonizimin e kuadrit ligjor dhe rregullator ënë Shqipëëri sipas acquis communautaire (acquis) për statistikat;
  4. rritjen e vazhdueshme të kërkesës për sasi më të mëdha dhe cilësi të dhënash nga përdoruesit në nivel kombëtar, evropian dhe ndërkombëtar për qëllime politikash, planifikimi dhe monitorimi;
  5. ndryshimeve të shpejta në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) për statistikat; dhe
  6. Ligjit të ri Nr.17/2018 “Për statistikat zyrtare”, miratuar në 5 prill 2018 (Ligji për Statistikat 2018).

Strategjia e Zhvillimit të Sistemit Kombëtar Statistikor 2020 - 2030


INSTAT është institucioni përfaqësues i SKS dhe mban marrëdhënie me institutet kombëtare të vendeve të tjera.