Konsumi dhe prodhimi i përgjegjshëm

Siguroni modele të qendrueshëm të konsumit dhe prodhimit

12.5 Deri në vitin 2030, të arrihet zvogëlimi i ndjeshëm i prodhimit të mbetjeve përmes parandalimit, zvogëlimit, riciklimit dhe ripërdorimit

12.5.1 Shkalla e riciklimit kombëtar, sasia në ton e mbetjeve që riciklohen