Zhvillimi i qëndrueshëm ka qenë në qendër të politikës evropiane për një kohë të gjatë, të vendosur në Traktatet Evropiane.

Agjenda 2030 për Zhvillimin e Qëndrueshëm dhe 17 Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG) të miratuara nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së në vitin 2015, i japin një shtysë të re përpjekjeve globale për të arritur një zhvillim të qëndrueshëm.

 Zhdukja e varfërisë në të gjitha format e saj
Zero Hunger
 Shëndet i mirë dhe mirëqënie
Edukim Cilësor
Barazia Gjonore
Uji i pastër dhe kanalizimet
Energji e përballueshme dhe e pastër
Puna e denjë dhe rritja ekonomike
Industria, inovacioni dhe infrastruktura
Reduktimi i pabarazive
Qytete dhe komunitete të qëndrueshme
Konsumi dhe prodhimi i përgjegjshëm
Veprimtaritë klimaterike
Jeta nën ujë
Jeta në tokë
Paqe, drejtësi dhe institucione të fortas
Partneritet për objektivat