Pyetësor për Matjen e Kënaqësisë së Përdoruesve të INSTAT

Ky pyetësor i drejtohet të gjithë përdoruesve të të dhënave statistikore të publikuara nga INSTAT.

Të dhënat kanë karakter konfidencial dhe do të përpunohen vetëm të grupuara pa prekur interesat tuaja.

http://pxweb.instat.gov.al:8080/index.php/789122/lang-sq