Procedura prokurimi

Njoftim Prokurimi

Autoriteti Kontraktor Instituti i Statistikave (INSTAT) ka si qëllim dhënien e një kontrate me objekt “IT Hardware and Software, Software for Tablets, Software for Laptops të Cens 2023” vendndodhja – Tiranë, Shqipëri, me ndihmën financiare të External Actions of the European Union- IPA 2014/A1/07. Kjo procedure është e ndarë në 7 (shtatë) lote:

Loti 1: SAS Analytic Pro

Loti 2: Adobe Creative Cloud for Teams;

Loti 3: IBM SPSS Statistics Software;

Loti 4: Windows Server 2022 Edition 2022;

Loti 5: SSL Wildcard License;

Loti 6: Software per MDM (Mobile Device Management);

Loti 7: Office 365

Dosjen e tenderit mund ta gjeni duke klikuar si në vijim: DOKUMENTAT E PROKURIMIT. Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është data 05.07.2023 ora 10:00, në adresën Rr. “Vllazën Huta”, Nd.35, H, 1, Njësia Administrative Nr.2, Tiranë, Shqipëri, dhe gjithashtu do të publikohet në faqen e internetit të INSTAT: www.instat.gov.al.

Informacione të mundshme shtesë ose sqarime / pyetje do të publikohen në faqen e internetit të INSTA: www.instat.gov.al

Njoftim Prokurimi

Në kuadër të projektit: “Financim direkt për prokurimin në mbështetjen e INSTAT për zbatimin e aktiviteteve të Censusit të Popullsisë dhe Banesave 2022 në Shqipëri, “Sida contribution nr: 12550”, financuar nga Qeveria Suedeze, e përfaqsuar nga Agjensia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida), Instituti i Statistikave (INSTAT), Tiranë, do të zhvillojë procedurën e prokurimit me objekt: Baze material per punonjesit e terrenit -Branded Materials.

Dosjen e tenderit mund ta gjeni duke klikuar si në vijim: DOKUMENTAT E PROKURIMIT nga data 4 Maj 2023.

Afati i fundit i dorëzimit të ofertave është: 02.06. 2023, ora 14:00, në adresën: Instituti i Statistikave, Rr. Vllazën Huta, Nd. 35, H. 1, 1017 Tirana.

Informacionet shtesë ose sqarime/pyetje, do të publikohen në: http://www.instat.gov.al/al/rreth-nesh/procedura-prokurimi/.

 

Njoftim Prokurimi

Autoriteti Kontraktor Instituti i Statistikave (INSTAT) ka si qëllim dhënien e një kontrate për “Cloud (Cloud based service for data transfer and synchronization) + Dedicated internet 1GB/S + Sim Cards and mobile internet traffic)” , vendndodhja – Tiranë, Shqipëri, me ndihmën financiare të External Actions of the European Union- IPA 2014/A1/07. Dosjen e tenderit mund ta gjeni duke klikuar si ne vijim: DOKUMENTAT E PROKURIMIT

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është data 19.05.2023 ora 14:00, në adresën Rr, “Vllazën Huta”, Nd.35, H, 1, Njësia Administrative Nr.2, Tiranë, Shqipëri, dhe gjithashtu do të publikohet në faqen e internetit të INSTAT: www.instat.gov.al.

Informacione të mundshme shtesë ose sqarime / pyetje do të publikohen në faqen e internetit të INSTA: www.instat.gov.al

KËRKESË PËR SQARIM (eng)

KËRKESË PËR SQARIM (eng)

Njoftim Prokurimi

Në kuadër të projektit: “Financim direkt në mbështetjen e INSTAT për kryerjen e  Censit të Popullsisë dhe Banesave 2022 në Shqipëri, “Sida contribution nr: 12550”, financuar nga qeveria Suedeze, e përfaqsuar nga Agjensia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida), Instituti i Statistikave (INSTAT), Tiranë, do të zhvillojë procedurën e prokurimit me objekt:

Kontraktimi i nje kompanie auditimi e cila do te kryeje verifikimin e shpenzimeve te projektit per te gjithe periudhen e implementimit te tij.

Dosjen e tenderit mund ta gjeni duke klikuar si në vijim: DOKUMENTAT E PROKURIMIT nga data 21.09.2022.

Afati i fundit i dorëzimit të ofertave është data  05.10.2022, ora 16:30, në adresën: Instituti i Statistikave, Rr. Vllazën Huta, Nd. 35, H. 1, 1017 Tirana.

Informacionet shtesë ose sqarime/pyetje, do të publikohen në: http://www.instat.gov.al/al/rreth-nesh/procedura-prokurimi/.

Kërkesat për sqarime mund të dorëzohen pranë Autoritetit Kontraktor, deri në ditën e fundit te dorëzimit te ofertave.

Njoftim

INSTAT njofton se anullohet procedura e prokurimit  “Blerja e 1 (Një) Automjeti” e financuar me fondet e Sida, bazuar në SPG March 2020, Seksioni 6, Pika 2.

Lajmërimi për rihapjen e procedurës do të ribëhet në faqen zyrtare të INSTAT.

Njoftim Tenderi

Në kuadër të projektit: “Financim direkt për prokurimin në mbështetjen e INSTAT për zbatimin e aktiviteteve të Censusit të Popullsisë dhe Banesave 2022 në Shqipëri, “Sida contribution nr: 12550”, financuar nga qeveria Suedeze, e përfaqsuar nga Agjensia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida), Instituti i Statistikave (INSTAT), Tiranë, do të zhvillojë procedurën e prokurimit me objekt: Blerja e 1(një) automjeti.

Dosjen e tenderit mund ta gjeni duke klikuar si në vijim: DOKUMENTAT E PROKURIMIT nga data 14.04.2022.

Afati i fundit i dorëzimit të ofertave është: 29.04.2022, ora 14:00, në adresën: Instituti i Statistikave, Rr. Vllazën Huta, Nd. 35, H. 1, 1017 Tirana. 

Informacionet shtesë ose sqarime/pyetje, do të publikohen në: http://www.instat.gov.al/al/rreth-nesh/procedura-prokurimi/. Kërkesa për sqarime mund të dorëzohen pranë Autoritetit Kontraktor, deri në 4 ditë para ditës së fundit për dorëzimin e ofertave

Njoftim Prokurimi

Autoriteti Kontraktor Instituti i Statistikave (INSTAT) ka si qëllim dhënien e një kontrate për “Cloud (Cloud based service for data transfer and synchronization) + Dedicated internet 1GB/S + Sim Cards and mobile internet traffic)”, vendodhja – Tiranë, Shqipëri, me ndihmën financiare të External Actions of the European Union – IPA 2014/AL/07.

Dosja e tenderit është në adresën: DOKUMENTAT E PROKURIMIT

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është: 29.04.2022, ora 14:30. Rr. “Vllazën Huta”, Nd. 35, H. 1, Njesia Administrative No. 2, Tiranë, Shqipëri, dhe gjithashtu do të publikohet në faqen e internetit të INSTAT: www.instat.gov.al.

Informacione të mundshme shtesë ose sqarime / pyetje do të publikohen në faqen e internetit të INSTAT: http://www.instat.gov.al/al/rreth-nesh/prokurimet-dhe-ankandet/procedura-prokurimi/

Njoftim Prokurimi

Instituti i Statistikave synon të japë një kontratë shërbimi për “Shtypjen e materialeve promovuese për CENS në shkolla”, në kuadër të projektit: “Financimi i drejtpërdrejtë në mbështetje të INSTAT-it për kryerjen e Censit të Popullsisë dhe Banesave 2022”në Tiranë, Shqipëri, me ndihmë financiare nga Suedia, e përfaqësuar nga qeveria Suedeze, e përfaqsuar nga Agjensia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida) sipas projektit: Financim i drejtpërdrejtë në mbështetje të INSTAT për zbatimin e aktiviteteve të Regjistrimit të Popullsisë dhe Banesave 2022, me numër identifikimi 125550.

Dokumentet e tenderit mund ti gjeni duke klikuar si në vijimDOKUMENTAT E PROKURIMIT

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është jo me vonë se 18 Mars 2022, ora 16.00, në Institutin e Statistikave, Rr. "Vëllazën Huta", Nd. 35, H. 1, Njësia Adm. Nr. 2, 1017, Tiranë, Shqipëri.

nformacioni i mundshëm shtesë ose sqarimet / pyetjet do të publikohen në http://www.instat.gov.al/al/rreth-nesh/prokurimet-dhe-ankandet/procedura-prokurimi/

Njoftim Prokurimi

Instituti i Statistikave synon të japë një kontratë shërbimi për "Krijimin e videove dhe blerjen e hapësirës televizive për fushatën reklamuese për Pilotin e dytë të Censit 2022", në Tiranë, Shqipëri, me ndihmë financiare nga Suedia, e përfaqësuar nga qeveria Suedeze, e përfaqsuar nga Agjensia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida) sipas projektit: Financim i drejtpërdrejtë në mbështetje të INSTAT për zbatimin e aktiviteteve të Regjistrimit të Popullsisë dhe Banesave 2022, me numër identifikimi 12550.

Dokumentet e tenderit mund ti gjeni duke klikuar si në vijim: DOKUMENTAT E PROKURIMIT

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është 14 Shtator 2021, ora 16.00, në Institutin e Statistikave, Rr. "Vëllazën Huta", Nd. 35, H. 1, Njësia Adm. Nr. 2, 1017, Tiranë, Shqipëri.

Informacioni i mundshëm shtesë ose sqarimet / pyetjet do të publikohen në http://www.instat.gov.al/al/rreth-nesh/prokurimet-dhe-ankandet/procedura-prokurimi/

Kërkesa për sqarim mund t'i paraqitet Autoritetit Kontraktues jo më vonë se 10 ditë nga afati i fundit për dorëzimin e ofertave.

Njoftim Prokurimi

Instituti i Statistikave synon të japë një kontratë shërbimi për "Realizimi i konceptit për fushatën publicitare për pilotin e dytë të Censit 2022, duke përfshirë materiale vizuale identifikuese", në Tiranë, Shqipëri, me ndihmë financiare nga Suedia, e përfaqësuar nga qeveria Suedeze, e përfaqsuar nga Agjensia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida) sipas projektit: Financim i drejtpërdrejtë në mbështetje të INSTAT për zbatimin e aktiviteteve të Regjistrimit të Popullsisë dhe Banesave 2022, me numër identifikimi 12550.

Dokumentet e tenderit mund ti gjeni duke klikuar si në vijim: DOKUMENTAT E PROKURIMIT

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është 28 Shtator 2021, ora 16.00, në Institutin e Statistikave, Rr. "Vëllazën Huta", Nd. 35, H. 1, Njësia Adm. Nr. 2, 1017, Tiranë, Shqipëri.

Informacioni i mundshëm shtesë ose sqarimet / pyetjet do të publikohen në http://www.instat.gov.al/al/rreth-nesh/prokurimet-dhe-ankandet/procedura-prokurimi/

Kërkesa për sqarim mund t'i paraqitet Autoritetit Kontraktues jo më vonë se 10 ditë nga afati i fundit për dorëzimin e ofertave.