Prokurimet dhe Ankandet

Njoftim Prokurimi

Në kuadër të projektit: “Financim direkt për prokurimin në mbështetjen e INSTAT për zbatimin e aktiviteteve të Censusit të Popullsisë dhe Banesave 2022 në Shqipëri, “Sida contribution nr: 12550”, financuar nga Qeveria Suedeze, e përfaqsuar nga Agjensia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida), Instituti i Statistikave (INSTAT), Tiranë, do të zhvillojë procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje Switche për infrastrukturës primare IT”.

Dosjen e tenderit mund ta gjeni duke klikuar si në vijim: DOKUMENTAT E PROKURIMIT 

Afati i fundit i dorëzimit të ofertave është: 19.04.2024, ora 10:00, në adresën: Instituti i Statistikave, Rr. Vllazën Huta, Nd. 35, H. 1, 1017 Tirana. 

Informacionet shtesë ose sqarime/pyetje, do të publikohen në: www.instat.gov.al

Njoftim Prokurimi

INSTITUTI I STATISTIKAVE TË SHQIPËRISË Njoftim Prokurimi Instituti i Statistikave (INSTAT), Tiranë, fton operatorët ofertues të interesuar të paraqesin ofertën e tyre për procedurën e prokurimit: “Census backup infrastructure maintenance”, në kuadër të projektit “Financim direkt për prokurim në mbështetjen e INSTAT për zbatimin e aktiviteteve të Cens-it të Popullsisë dhe Banesave 2023 në Shqipëri, SIDA contribution nr. 12550”. Projekti mbështetet financiarisht nga Qeveria e Suedisë e përfaqësuar nga Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (SIDA) dhe Qeveria e Shqipërisë (TVSH 20%). Metoda e prokurimit e përdorur është “Procedurë e Thjeshtuar ” në përputhje me Udhëzimet e Prokurimit të SIDA-s (SPG) Mars 2020.

Ftesën për Ofertë mund ta gjeni duke u paraqitur pranë institucionit së bashku me kërkesën, e cila duhet të përmbajë datën, të dhënat e procedurës, e të operatorit ekonomik, drejtuar Sektorit të Prokurimeve ose nëpërmjet adresës së e-mail: instat.albania@gmail.com. Tërheqja e dokumenteve është pa kosto. Dokumenti i njoftimit.

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave: 21.02.2024, ora 11:00. Adresa: Rr. Vllazën Huta, Nd. 35. H. 1, 1017, Tiranë, Shqipëri.

Njoftim Prokurimi

Në kuadër të projektit: “Financim direkt për prokurimin në mbështetjen e INSTAT për zbatimin e aktiviteteve të Censusit të Popullsisë dhe Banesave 2022 në Shqipëri, “Sida contribution nr: 12550”, financuar nga Qeveria Suedeze, e përfaqësuar nga Agjensia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida), Instituti i Statistikave (INSTAT), Tiranë, do të zhvillojë procedurën e prokurimit me objekt: Bazë materiale për punonjësit e terrenit - Boxes for transportation and barcode reader

Dosjen e tenderit mund ta gjeni duke klikuar si në vijim: DOKUMENTAT E PROKURIMIT nga  5 Tetor 2023.

Afati i fundit i dorëzimit të ofertave është: 19.10.2023, ora 10:00, në adresën: Instituti i Statistikave, Rr. Vllazën Huta, Nd. 35, H. 1, 1017 Tirana.

Informacionet shtesë ose sqarime/pyetje, do të publikohen në: www.instat.gov.al

 

Njoftim ankandi

Autoriteti shites: Instituti i Statistikave (INSTAT), me adresë: Rr. Vllazën Huta, Nd. 35, H. 1, Njësia Administrative Nr. 2, 1017, Tiranë, Tel/Fax: +355 42 233 356 /42 222 411 / 42 233 358; email: info@instat.gov.al, instat.gov.al. Data e zhvillimit të ankandit: 16.10.2023, Ora: 11:00

Njoftimi i ankandit (rihapur)

Dokumente standarde të ankandit publik (rihapur)

Ftesa për ofertë (rihapur)

Njoftim Prokurimi

Në kuadër të projektit: “Financim direkt për prokurimin në mbështetjen e INSTAT për zbatimin e aktiviteteve të Censusit të Popullsisë dhe Banesave 2022 në Shqipëri, “Sida contribution nr: 12550”, financuar nga Qeveria Suedeze, e përfaqsuar nga Agjensia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida), Instituti i Statistikave (INSTAT), Tiranë, do të zhvillojë procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje licensash CAL”

Dosjen e tenderit mund ta gjeni duke klikuar si në vijim: DOKUMENTAT E PROKURIMIT  dhe Appendix 1.

Afati i fundit i dorëzimit të ofertave është: 14.09.2023, ora 10:00, në adresën: Instituti i Statistikave, Rr. Vllazën Huta, Nd. 35, H. 1, 1017 Tirana.

Informacionet shtesë ose sqarime/pyetje, do të publikohen në: www.instat.gov.al

Njoftim ankandi

Instituti i Statistikave (INSTAT) ne zbatim te ligjit Nr.9874, datë 14.2.2008 “PËR ANKANDIN PUBLIK” ndryshuar me Ligjin Nr. 10346, datë 04.11.2010, dhe Ligjin Nr. 12/2017, organizon ankandin per shitjen e Letres te perdorur format A4.

Ankandi zhvillohet me date 04.09.2023, ora 11:00.

Informacion me te detajuar do te gjeni ne dokumentet bashkengjitur ketij njoftimi.

Njoftimi i ankandit

Dokumente standarde të ankandit publik

Ftesa për ofertë

Njoftim

Në mbështetje të ligjit nr. 140/2020 “Për censin e popullsisë dhe banesave”, ligjit nr. 17/2018 “Për statistikat zyrtare”, dhe pikës 1/c dhe pikës 2 të nenit 5 të VKM nr.768, datë 15.12.2021 “Për përcaktimin e llojeve të shërbimeve sociale dhe shërbimeve të tjera specifike, llojeve të shërbimeve të veçanta, për të cilat mund të rezervohet e drejta e pjesëmarrjes së organizatave në procedurat e prokurimit publik, si dhe rregullave të detajuara për prokurimin e tyre”, INSTAT kërkon oferta nga shoqëritë që kanë për objekt të veprimtarisë së tyre menaxhimin e akomodimit të personave në shërbim hotelerie.

Ofertat sipas kritereve të përcaktuara në këtë njoftim, duhet të jetë sipas formularit te ofertës Formularit nr. 2 bashkëngjitur këtij njoftimi dhe të paraqiten në zarf të mbyllur, jo më vonë se data 10 Gusht 2023, ora 10.00 në adresën: Instituti i Statistikave, Rr. Vllazen Huta, Nd. 35, H.1, Njësia Administrative nr. 2, 1017, Tiranë.

Njoftimi

Formular deklarate për plotësimin e kritereve të kërkuara - Formular nr. 1

Formulari i ofertës - Formular nr. 2

Njoftim Prokurimi

Në kuadër të projektit: “Financim direkt për prokurimin në mbështetjen e INSTAT për zbatimin e aktiviteteve të Censusit të Popullsisë dhe Banesave 2022 në Shqipëri, “Sida contribution nr: 12550”, financuar nga Qeveria Suedeze, e përfaqsuar nga Agjensia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida), Instituti i Statistikave (INSTAT), Tiranë, do të zhvillojë procedurën e prokurimit me objekt: Printime

Dosjen e tenderit mund ta gjeni duke klikuar si në vijim: DOKUMENTAT E PROKURIMIT nga data 2 Gusht 2023

Afati i fundit i dorëzimit të ofertave është: 08.08. 2023, ora 12:00, në adresën: Instituti i Statistikave, Rr. Vllazën Huta, Nd. 35, H. 1, 1017 Tirana.

Informacionet shtesë ose sqarime/pyetje, do të publikohen në:  www.instat.gov.al

Njoftim Prokurimi

Në kuadër të projektit: “Financim direkt për prokurimin në mbështetjen e INSTAT për zbatimin e aktiviteteve të Censusit të Popullsisë dhe Banesave 2022 në Shqipëri, “Sida contribution nr: 12550”, financuar nga Qeveria Suedeze, e përfaqsuar nga Agjensia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida), Instituti i Statistikave (INSTAT), Tiranë, do të zhvillojë procedurën e prokurimit me objekt: Printime

Dosjen e tenderit mund ta gjeni duke klikuar si në vijim: DOKUMENTAT E PROKURIMIT 

Afati i fundit i dorëzimit të ofertave është: 20.07. 2023, ora 10:00, në adresën: Instituti i Statistikave, Rr. Vllazën Huta, Nd. 35, H. 1, 1017 Tirana.

Informacionet shtesë ose sqarime/pyetje, do të publikohen në: www.instat.gov.alNjoftim Prokurimi

Në kuadër të projektit: “Financim direkt për prokurimin në mbështetjen e INSTAT për zbatimin e aktiviteteve të Censusit të Popullsisë dhe Banesave 2022 në Shqipëri, “Sida contribution nr: 12550”, financuar nga Qeveria Suedeze, e përfaqsuar nga Agjensia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida), Instituti i Statistikave (INSTAT), Tiranë, do të zhvillojë procedurën e prokurimit me objekt: Baze material per punonjesit e terrenit -Branded Materials.

Dosjen e tenderit mund ta gjeni duke klikuar si në vijim: DOKUMENTAT E PROKURIMIT nga data 16 Qershor 2023.

Afati i fundit i dorëzimit të ofertave është: 07.07.2023, ora 12:00, në adresën: Instituti i Statistikave, Rr. Vllazën Huta, Nd. 35, H. 1, 1017 Tirana.

Informacionet shtesë ose sqarime/pyetje, do të publikohen në: www.instat.gov.al

 

Njoftim 

Në mbështetje të ligjit nr. 140/2020 “Për censin e popullsisë dhe banesave” dhe ligjit nr. 17/2018 “Për statistikat zyrtare”, nenit 801 e vijues të Ligjit nr. 7850, datë 29.7.1994 “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, INSTAT kërkon oferta për ambjentet e punës dhe magazinimit në të gjitha bashkitë e vendit.

Ofertat sipas kritereve të përcaktuara në këtë njoftim, duhet të paraqiten në zarf të mbyllur jo më vonë se data 30 Qershor 2023, ora 10.00 në adresat përkatëse të Zyrave Rajonale të Statistikave në nivel qarku sipas dokumentave të mëposhtëm:

Njoftimi, kushtet që duhen plotësuar dhe adresat në nivel qarku

Specifikimet teknike për ambiente me qira - Qarku Tiranë

Specifikimet teknike për ambiente me qira sipas bashkive

Formular oferte word

Formular oferte pdf


Njoftim Prokurimi

Në kuadër të projektit: “Financim direkt për prokurimin në mbështetjen e INSTAT për zbatimin e aktiviteteve të Censit të Popullsisë dhe Banesave 2022 në Shqipëri, “Sida contribution nr: 12550”, financuar nga Qeveria Suedeze, e përfaqësuar nga Agjensia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida), Instituti i Statistikave (INSTAT), Tiranë, do të zhvillojë procedurën e prokurimit me objekt: Bazë materiale për punonjësit e terrenit - Boxes for transportation and barcode reader

Dosjen e tenderit mund ta gjeni duke klikuar si në vijim: DOKUMENTAT E PROKURIMIT nga data 9 Qershor 2023.

Afati i fundit i dorëzimit të ofertave është: 30.06. 2023, ora 12:00, në adresën: Instituti i Statistikave, Rr. Vllazën Huta, Nd. 35, H. 1, 1017 Tirana.

Informacionet shtesë ose sqarime/pyetje, do të publikohen në: www.instat.gov.al

 

Njoftim Prokurimi

Autoriteti Kontraktor Instituti i Statistikave (INSTAT) ka si qëllim dhënien e një kontrate me objekt “IT Hardware and Software, Software for Tablets, Software for Laptops të Cens 2023” vendndodhja – Tiranë, Shqipëri, me ndihmën financiare të External Actions of the European Union- IPA 2014/A1/07. Kjo procedure është e ndarë në 7 (shtatë) lote:

Loti 1: SAS Analytic Pro

Loti 2: Adobe Creative Cloud for Teams;

Loti 3: IBM SPSS Statistics Software;

Loti 4: Windows Server 2022 Edition 2022;

Loti 5: SSL Wildcard License;

Loti 6: Software per MDM (Mobile Device Management);

Loti 7: Office 365

Sqarim: Duam të sqarojmë se certifikata e origjinës nuk kërkohet as për softuerin.

Dosjen e tenderit mund ta gjeni duke klikuar si në vijim: DOKUMENTAT E PROKURIMIT. Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është data 05.07.2023 ora 10:00, në adresën Rr. “Vllazën Huta”, Nd.35, H, 1, Njësia Administrative Nr.2, Tiranë, Shqipëri, dhe gjithashtu do të publikohet në faqen e internetit të INSTAT: www.instat.gov.al.

Informacione të mundshme shtesë ose sqarime / pyetje do të publikohen në faqen e internetit të INSTA: www.instat.gov.al

Njoftim Prokurimi

Në kuadër të projektit: “Financim direkt për prokurimin në mbështetjen e INSTAT për zbatimin e aktiviteteve të Censusit të Popullsisë dhe Banesave 2022 në Shqipëri, “Sida contribution nr: 12550”, financuar nga Qeveria Suedeze, e përfaqsuar nga Agjensia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida), Instituti i Statistikave (INSTAT), Tiranë, do të zhvillojë procedurën e prokurimit me objekt: Baze material per punonjesit e terrenit -Branded Materials.

Dosjen e tenderit mund ta gjeni duke klikuar si në vijim: DOKUMENTAT E PROKURIMIT nga data 4 Maj 2023.

Afati i fundit i dorëzimit të ofertave është: 02.06. 2023, ora 14:00, në adresën: Instituti i Statistikave, Rr. Vllazën Huta, Nd. 35, H. 1, 1017 Tirana.

Informacionet shtesë ose sqarime/pyetje, do të publikohen në: http://www.instat.gov.al/al/rreth-nesh/procedura-prokurimi/.

 

Njoftim Prokurimi

Autoriteti Kontraktor Instituti i Statistikave (INSTAT) ka si qëllim dhënien e një kontrate për “Cloud (Cloud based service for data transfer and synchronization) + Dedicated internet 1GB/S + Sim Cards and mobile internet traffic)” , vendndodhja – Tiranë, Shqipëri, me ndihmën financiare të External Actions of the European Union- IPA 2014/A1/07. Dosjen e tenderit mund ta gjeni duke klikuar si ne vijim: DOKUMENTAT E PROKURIMIT

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është data 19.05.2023 ora 14:00, në adresën Rr, “Vllazën Huta”, Nd.35, H, 1, Njësia Administrative Nr.2, Tiranë, Shqipëri, dhe gjithashtu do të publikohet në faqen e internetit të INSTAT: www.instat.gov.al.

Informacione të mundshme shtesë ose sqarime / pyetje do të publikohen në faqen e internetit të INSTA: www.instat.gov.al

KËRKESË PËR SQARIM (eng)

KËRKESË PËR SQARIM (eng)

Njoftim Prokurimi

Në kuadër të projektit: “Financim direkt në mbështetjen e INSTAT për kryerjen e  Censit të Popullsisë dhe Banesave 2022 në Shqipëri, “Sida contribution nr: 12550”, financuar nga qeveria Suedeze, e përfaqsuar nga Agjensia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida), Instituti i Statistikave (INSTAT), Tiranë, do të zhvillojë procedurën e prokurimit me objekt:

Kontraktimi i nje kompanie auditimi e cila do te kryeje verifikimin e shpenzimeve te projektit per te gjithe periudhen e implementimit te tij.

Dosjen e tenderit mund ta gjeni duke klikuar si në vijim: DOKUMENTAT E PROKURIMIT nga data 21.09.2022.

Afati i fundit i dorëzimit të ofertave është data  05.10.2022, ora 16:30, në adresën: Instituti i Statistikave, Rr. Vllazën Huta, Nd. 35, H. 1, 1017 Tirana.

Informacionet shtesë ose sqarime/pyetje, do të publikohen në: http://www.instat.gov.al/al/rreth-nesh/procedura-prokurimi/.

Kërkesat për sqarime mund të dorëzohen pranë Autoritetit Kontraktor, deri në ditën e fundit te dorëzimit te ofertave.

Njoftim

INSTAT njofton se anullohet procedura e prokurimit  “Blerja e 1 (Një) Automjeti” e financuar me fondet e Sida, bazuar në SPG March 2020, Seksioni 6, Pika 2.

Lajmërimi për rihapjen e procedurës do të ribëhet në faqen zyrtare të INSTAT.

Njoftim Tenderi

Në kuadër të projektit: “Financim direkt për prokurimin në mbështetjen e INSTAT për zbatimin e aktiviteteve të Censusit të Popullsisë dhe Banesave 2022 në Shqipëri, “Sida contribution nr: 12550”, financuar nga qeveria Suedeze, e përfaqsuar nga Agjensia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida), Instituti i Statistikave (INSTAT), Tiranë, do të zhvillojë procedurën e prokurimit me objekt: Blerja e 1(një) automjeti.

Dosjen e tenderit mund ta gjeni duke klikuar si në vijim: DOKUMENTAT E PROKURIMIT nga data 14.04.2022.

Afati i fundit i dorëzimit të ofertave është: 29.04.2022, ora 14:00, në adresën: Instituti i Statistikave, Rr. Vllazën Huta, Nd. 35, H. 1, 1017 Tirana. 

Informacionet shtesë ose sqarime/pyetje, do të publikohen në: http://www.instat.gov.al/al/rreth-nesh/procedura-prokurimi/. Kërkesa për sqarime mund të dorëzohen pranë Autoritetit Kontraktor, deri në 4 ditë para ditës së fundit për dorëzimin e ofertave

Njoftim Prokurimi

Autoriteti Kontraktor Instituti i Statistikave (INSTAT) ka si qëllim dhënien e një kontrate për “Cloud (Cloud based service for data transfer and synchronization) + Dedicated internet 1GB/S + Sim Cards and mobile internet traffic)”, vendodhja – Tiranë, Shqipëri, me ndihmën financiare të External Actions of the European Union – IPA 2014/AL/07.

Dosja e tenderit është në adresën: DOKUMENTAT E PROKURIMIT

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është: 29.04.2022, ora 14:30. Rr. “Vllazën Huta”, Nd. 35, H. 1, Njesia Administrative No. 2, Tiranë, Shqipëri, dhe gjithashtu do të publikohet në faqen e internetit të INSTAT: www.instat.gov.al.

Informacione të mundshme shtesë ose sqarime / pyetje do të publikohen në faqen e internetit të INSTAT: http://www.instat.gov.al/al/rreth-nesh/prokurimet-dhe-ankandet/procedura-prokurimi/

Njoftim Prokurimi

Instituti i Statistikave synon të japë një kontratë shërbimi për “Shtypjen e materialeve promovuese për CENS në shkolla”, në kuadër të projektit: “Financimi i drejtpërdrejtë në mbështetje të INSTAT-it për kryerjen e Censit të Popullsisë dhe Banesave 2022”në Tiranë, Shqipëri, me ndihmë financiare nga Suedia, e përfaqësuar nga qeveria Suedeze, e përfaqsuar nga Agjensia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida) sipas projektit: Financim i drejtpërdrejtë në mbështetje të INSTAT për zbatimin e aktiviteteve të Regjistrimit të Popullsisë dhe Banesave 2022, me numër identifikimi 125550.

Dokumentet e tenderit mund ti gjeni duke klikuar si në vijimDOKUMENTAT E PROKURIMIT

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është jo me vonë se 18 Mars 2022, ora 16.00, në Institutin e Statistikave, Rr. "Vëllazën Huta", Nd. 35, H. 1, Njësia Adm. Nr. 2, 1017, Tiranë, Shqipëri.

nformacioni i mundshëm shtesë ose sqarimet / pyetjet do të publikohen në http://www.instat.gov.al/al/rreth-nesh/prokurimet-dhe-ankandet/procedura-prokurimi/

Njoftim Prokurimi

Instituti i Statistikave synon të japë një kontratë shërbimi për "Krijimin e videove dhe blerjen e hapësirës televizive për fushatën reklamuese për Pilotin e dytë të Censit 2022", në Tiranë, Shqipëri, me ndihmë financiare nga Suedia, e përfaqësuar nga qeveria Suedeze, e përfaqsuar nga Agjensia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida) sipas projektit: Financim i drejtpërdrejtë në mbështetje të INSTAT për zbatimin e aktiviteteve të Regjistrimit të Popullsisë dhe Banesave 2022, me numër identifikimi 12550.

Dokumentet e tenderit mund ti gjeni duke klikuar si në vijim: DOKUMENTAT E PROKURIMIT

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është 14 Shtator 2021, ora 16.00, në Institutin e Statistikave, Rr. "Vëllazën Huta", Nd. 35, H. 1, Njësia Adm. Nr. 2, 1017, Tiranë, Shqipëri.

Informacioni i mundshëm shtesë ose sqarimet / pyetjet do të publikohen në http://www.instat.gov.al/al/rreth-nesh/prokurimet-dhe-ankandet/procedura-prokurimi/

Kërkesa për sqarim mund t'i paraqitet Autoritetit Kontraktues jo më vonë se 10 ditë nga afati i fundit për dorëzimin e ofertave.

Njoftim Prokurimi

Instituti i Statistikave synon të japë një kontratë shërbimi për "Realizimi i konceptit për fushatën publicitare për pilotin e dytë të Censit 2022, duke përfshirë materiale vizuale identifikuese", në Tiranë, Shqipëri, me ndihmë financiare nga Suedia, e përfaqësuar nga qeveria Suedeze, e përfaqsuar nga Agjensia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida) sipas projektit: Financim i drejtpërdrejtë në mbështetje të INSTAT për zbatimin e aktiviteteve të Regjistrimit të Popullsisë dhe Banesave 2022, me numër identifikimi 12550.

Dokumentet e tenderit mund ti gjeni duke klikuar si në vijim: DOKUMENTAT E PROKURIMIT

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është 28 Shtator 2021, ora 16.00, në Institutin e Statistikave, Rr. "Vëllazën Huta", Nd. 35, H. 1, Njësia Adm. Nr. 2, 1017, Tiranë, Shqipëri.

Informacioni i mundshëm shtesë ose sqarimet / pyetjet do të publikohen në http://www.instat.gov.al/al/rreth-nesh/prokurimet-dhe-ankandet/procedura-prokurimi/

Kërkesa për sqarim mund t'i paraqitet Autoritetit Kontraktues jo më vonë se 10 ditë nga afati i fundit për dorëzimin e ofertave.