Struktura Organizative

Struktura organizative e INSTAT-it miratohet me vendim të Kuvendit, në përputhje me përcaktimet e legjislacionit në fuqi për institucionet e pavarura. Brenda strukturës organizative të INSTAT-it dhe në varësi të tij operojnë zyrat rajonale statistikore të nivelit vendor. Rekrutimi i nëpunësve të INSTAT-it bëhet sipas rregullave të përcaktuara në Ligjin nr. 152/2013 "Për nëpunesin civil" i ndryshuar, si dhe aktet nënligjore në fuqi për rektrutimet në shërbimin civil.

Drejtori i Përgjithshëm
Elsa Dhuli (bio e shkurtër)
EDhuli@instat.gov.al  

Sekretar i Përgjithshëm
Alban Çela
acela@instat.gov.al

Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme të Prodhimit Statistikor
Elona Sevrani (bio e shkurtër)
esevrani@instat.gov.al

Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme të Teknologjisë

së Informacionit dhe Mbledhjes së të Dhënave

Helda Mitre (bio e shkurtër)

HMitre@instat.gov.al

Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme të Koordinimit, 

Projekteve dhe Komunikimit

Klajd Shuka
kshuka@instat.gov.al

Drejtoria e Komunikimit dhe Publikimeve
Altin Xhikneli
Axhikneli@instat.gov.al 

Drejtoria e Statistikave Ekonomike
Olsida Çapo (bio e shkurtër)
ocapo@instat.gov.al

Drejtoria e Statistikave Sociale
Vakant

Drejtoria e Llogarive Kombëtare
Irena Alimeri (bio e shkurtër)
ilumi@instat.gov.al

Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit
Denis Kristo (bio e shkurtër)
dkristo@instat.gov.al

Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit
Nexhmije  Leçini
nlecini@instat.gov.al

Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

Anisa Caka

acaka@instat.gov.al

Drejtoria e Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit
Etugert Llazi
ellazi@instat.gov.al

Drejtoria e Koordinimit të SKS, Përafrimit dhe Projekteve
Maldi Dema (bio e shkurtër)

mdema@instat.gov.al

Drejtoria e Statistikave Sektoriale
Vakant