Bordi Drejtues i INSTAT

Bordi Drejtues i INSTAT

Bordi drejtues është organi drejtues i INSTAT-it, i cili ka për detyrë të përcaktojë strategjinë e zhvillimit të institucionit dhe të propozojë planet për zbatimin e buxhetit dhe mënyrën e shpërndarjes së të ardhurave të tij. Detyrat e Bordit përcaktohen në ligjin nr. 17/2018 “Për statistikat zyrtare”. Bordi përbëhet nga të gjithë nëpunësit civilë të INSTAT-it të cilët janë të paktën të nivelit të mesëm drejtues, duke iu referuar strukturës organizative të miratuar me vendimin e Kuvendit.

Rregullorja e Bordit Drejtues të INSTAT

Bordi drejtues i Institutit të Statistikave përbëhet nga:

 1. Znj. Elsa Dhuli, Kryetar
 2. Z. Maldi Dema, Zëvendëskryetar
 3. Z. Alban Çela, Anëtar
 4. Znj. Helda Mitre, Anëtar
 5. Znj. Elona Sevrani, Anëtar
 6. Z. Klajd Shuka, Anëtar
 7. Vakant, Anëtar
 8. Z. Denis Kristo, Anëtar
 9. Znj. Olsida Capo, Anëtar
 10. Z.Rustem Ndroqi, Anëtar
 11. Z. Altin Xhikneli, Anëtar
 12. Znj. Irena Lumi, Anëtar
 13. Z. Rudin Hoxha, Anëtar
 14. Znj. Nexhmije Leçini, Anëtar

Sekretariati i Bordit Drejtues:

 1. Znj. Estela Karaj
 2. Znj. Marinela Serdani
 3. Znj. Silvana Shehu