Legjislacioni

Ligji për Statistikat Zyrtare

Ligji nr. 17/2018 për Statistikat Zyrtare

Ligji nr. 9180, datë 5.2.2004 për Statistikat Zyrtare


Programi për Statistikat Zyrtare 

Vendim i Kuvendit nr. 3/2023 për miratimin e Planit Vjetor 2023 për zbatimin e Programit të Statistikave Zyrtare 2022-2026

Programi Kombetar i Statistikave Zyrtare 2022-2026

Për miratimin e programit Kombetar të Statistikave Zyrtare 2017-2021

Për miratimin e programit Kombetar të Statistikave Zyrtare 2022-2026

Vendimi Nr 40/2019 Për miratimin e Planit te Vitit 2019 per zbatimin e PSZ 2017 - 2021

Programi Kombetar i Statistikave Zyrtare 2012-2016


Rezoluta 

Rezolutë për vlerësimin e veprimtarisë së Institutit të statistikave për vitin 2018

Rezolutë për vlerësimin e veprimtarisë së Institutit të statistikave për vitin 2019

Rezolutë për vlerësimin e veprimtarisë së Institutit të statistikave për vitin 2020

Rezolutë për vlerësimin e veprimtarisë së institutit të statistikave për vitin 2021

Rezolutë për vlerësimin e veprimtarisë së institutit të statistikave për vitin 2022


Vendimet

Vendimi  Nr. 670, datë 7.11.2018

Vendimi  Nr. 669, datë 7.11.2018

Vendimi  Nr. 671, datë 7.11.2018

Vendimi  Nr. 393, datë 19.6.2019

Vendimi Nr. 19, datë 22.02.2021 

Rregullore të brendshme

Rregullore e Brendshme - Zyrat Rajonale Statistikore

Rregullore e Brendshme - Drejtoria e Komunikimit dhe Publikimeve

Rregullore e Brendshme - Drejtoria e Përgjithshme e Prodhimit Statistikor

Rregullore e Brendshme - Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Mbështetëse dhe Koordinimit

Rregullore e Brendshme - Drejtoria e Përgjithshme e Teknologjisë së Informacionit dhe e Mbledhjes së të Dhënave

Rregullore e Brendshme - Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë dhe Integrimit Evropian

Urdhëra dhe udhëzime

Shkresa 53 Udhezim nr 1 Për marrjen e ambjenteve me qira nga Zyrat Rajonale Statistikore

Urdhër i Brendshëm 676 1 Për njësimin e dokumentit Administrativ

Urdhër nr 1677 Mbi përcaktimin e orarit ditor të punës

Udhëzim nr. 13102 datë 24.09.2020 Për përcaktimin e tarifave për kryerjen e shërbimeve statistikore që kryen INSTAT ndaj të tretëve

Urdhëra Covid-19

Shkresa 1677 1 Urdhër për prezencën në vendin e punës, raportimin dhe monitorimin e punës në INSTAT

Shkresa 897 Udhëzim për punonjësit e terrenit gjatë periudhës së pandemisë së shkaktuar nga COVID-19