Këshilli i Statistikave

KËSHILLI I STATISTIKAVE

Këshilli i Statistikave mbështet INSTAT-in në rolin e tij për të siguruar se Programi Statistikave Zyrtare është hartuar në përputhje me parimet themelore të Kombeve të Bashkuara për statistikat zyrtare.

Këshilli i Statistikave përbëhet nga 11 anëtarë, të cilët përfaqësojnë agjencitë statistikore, përdoruesit e statistikave zyrtare, botën akademike, shoqërinë civile dhe sipërmarrësit privatë, organet e vetëqeverisjes vendore dhe median.

Emërimi i anëtarëve bëhet me vendim të Kuvendit. Këshilli i Statistikave e ushtron veprimtarinë e tij në përputhje me Ligjin nr. 17/2018 “Për statistikat zyrtare” dhe VKM-në nr. 670, datë 7.11.2018 “Për kriteret dhe procedurat e përzgjedhjes, të përfaqësimit, emërimit e shkarkimit, rregullat e funksionimit dhe masën e shpërblimit të anëtarëve të Këshillit të Statistikave”.

Fletore Zyrtare nr. 84 datë 02/06/2023, vendimet e Kuvendit për miratimin e anëtarëve të Këshillit të Statistikave

Shpallje njoftimi për kandidim për përzgjedhjen e kandidatëve për anëtar të këshillit të statistikave, përfaqësues të medias

Rishpallje njoftimi për kandidim për përzgjedhjen e kandidatëve për anëtarë të këshillit të statistikave

Rishpallje njoftimi për kandidim për përzgjedhjen e kandidatëve për anëtar të këshillit të statistikave, përfaqësues i organeve të vetëqeverisjes vendore

Vendimi nr. 76/2019 “Për emërimin e një anëtari të Këshillit të Statistikave”, Z. Arbjan Mazniku, përfaqësues i organeve të vetëqeverisjes vendore;

Vendimi nr. 78/2019 “Për emërimin e një anëtari të Këshillit të Statistikave”, Znj. Albana Çami, përfaqësuese e botës akademike;

Vendimi nr. 80/2019 “Për emërimin e një anëtari të Këshillit të Statistikave”, Z. Endrit Lami, përfaqësues i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë;

Vendimi nr. 81/2019 “Për emërimin e një anëtari të Këshillit të Statistikave”, Znj. Ines Muçostepa, përfaqësuese e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë.

Vendim nr. 61/2021 “Për emërimin e një anëtari të këshillit të statistikave”, Znj. Argita Frashëri, përfaqësuese e Bankës së Shqipërisë

Vendimi Kuvendit nr. 32/2023, datë 25.5.2023  "Për emërimin në detyrë të z. Adrian Kamenica si anëtar i Këshillit të Statistikave"

Vendimi Kuvendit nr. 33/2023, datë 25.5.2023  "Për  emërimin në detyrë të z. Edvin Zhllima anëtar i Këshillit të Statistikave"

Vendimi Kuvendit nr. 34/2023, datë 25.5.2023  "Për emërimin në detyrë të znj. Elora Kokalari anëtar i Këshillit të Statistikave" 

Vendimi Kuvendit nr. 35/2023, datë 25.5.2023  "Për emërimin në detyrë të  znj. Kozeta Sevrani anëtar i Këshillit të Statistikave" 

Vendimi nr. 22/2024 Për emërimin në detyrë të znj. Keti Luarasi, anetar i anetar i Këshillit të Statistikave perfaqesuese e organeve te veteqeverisjes vendore.

Vendimi nr. 23/2024 "Për emërimin në detyrë të Z. Bardhyl Sejdarasi, anetar i Këshillit të Statistikave perfaqesues i medias

Emër / Mbiemër

Pozicioni

Znj. Kozeta Sevrani

Kryetar
Përfaqësues i botës akademike

Z. Ardian Kamenica 

Zëvendëskryetar
Përfaqësues i përdoruesve kryesorë të statistikave zyrtare

Z. Albana Çami

Anëtar
Përfaqësues i botës akademike

Z. Endrit Lami

Anëtar
Përfaqësues i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë

Znj. Elora Kokalari

Anëtar
Përfaqësues i përdoruesve kryesore të statistikave zyrtare

Znj. Argita Frashëri

Anëtar
Përfaqësues i Bankës së Shqipërisë

Z. Edvin Zhllima

Anëtar
Përfaqësues i shoqërise civile

Znj. Ines Mucostepa

Anëtar
Përfaqësues i Bashkimit te Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë

Znj. Keti LuarasiAnëtar
Përfaqësues i organeve të vetëqeverisjes vendore

Z. Bardhyl Sejdarasi

Anëtar
Përfaqësues i medias
Znj. Elsa DhuliAnëtar
Përfaqësues i INSTAT-it Drejtori i Përgjithshëm