Në linqet e mëposhtme mund të gjeni informacione për buxhetin, raportet dhe auditimin:

Raporti i monitorimit, 2017

Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve për Buxhetin 2017

Regjistri i realizimeve të prokurimit publik për vitin 2017 (katër - mujori i parë)

Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve per Buxhetin, Janar-Dhjetor 2016

Formulari 2 - Projekte me Financim të Huaj 

Formulari 3 - Projekte me Financim të Brendshëm dhe të Huaj

Auditim performance CENSUS 2011

Raporti Monitorimi, Dhjetor 2018

Raporti i Monitorimit, Janar-Dhjetor 2019

Komente mbi raportet e monitorimit

Relacioni i raportit të monitorimit Janar - Prill 2020  

Raporti i monitorimit Janar - Prill 2020

Relacioni raportit të monitorimit Janar - Gusht 2020

Raporti i monitorimit Janar - Gusht 2020

Relacioni Raportit të monitorimit Janar - Dhjetor 2020

Raportit i monitorimit Janar - Dhjetor 2020

Buxheti i INSTAT, 2019

Buxheti i INSTAT, 2020

Raporti i monitorimit, Janar - Prill 2021

Relacioni i raportit të monitorimit, Janar - Prill 2021

Raporti i monitorimit, Janar - Gusht 2021

Relacioni i raportit të monitorimit, Janar - Gusht 2021

Raporti i monitorimit, Janar - Dhjetor 2021

Relacioni i raportit të monitorimit, Janar - Dhjetor 2021

Raporti i monitorimit, Janar - Prill 2022

Relacioni i raportit të monitorimit, Janar - Prill 2022

Raporti i monitorimit, Janar - Gusht 2022

Relacioni i raportit të monitorimit, Janar - Gusht 2022

Raporti i monitorimit, Janar - Dhjetor 2022

Relacioni i raportit të monitorimit, Janar - Dhjetor 2022

Raporti i monitorimit, Janar - Prill 2023

Relacioni i raportit të monitorimit, Janar - Prill 2023

Raporti i monitorimit, Janar - Gusht 2023

Relacioni i raportit të monitorimit, Janar - Gusht 2023

Regjistrin e Prokurimit 2023

Regjistrin e Realizimit per vitin 2023

Raporti i monitorimit, Janar - Dhjetor 2023

Relacioni i raportit të monitorimit, Janar - Dhjetor 2023