Vjetari Rajonal Statistikor 2021

Treguesit rajonalë ofrojnë krahasime të treguesve statistikorë më të rëndësishëm të vendit në nivel rajoni/qarku/bashkie. Zakonisht rajonet janë të krahasueshme ndërmjet tyre nga pikëpamja statistikore, por në realitet është vështirë të krahasohet një rajon i vogël me një rajon të madh për nga popullsia. Vjetari Statistikor Rajonal, synon të sigurojë një perceptim më të gjerë të statistikave që janë grumbulluar në nivel qarku nga subjektet nëpërmjet vrojtimeve statistikore apo burimeve administrative. Nëpërmjet këtij botimi, jepet informacion i vlefshëm statistikor, i cili shërben për krahasimin e treguesve ekonomikë, social, mjedisor, etj, ndërmjet rajoneve.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al