Regjistri i Ndërmarrjeve, 2015

01-06-2016

Regjistri Statistikor i Ndërmarrjeve (RSN) përmban të gjitha njësitë ligjore regjistruar pranë sporteleve të Qendrës Kombëtare të Regjistrimit (QKR) apo edhe pranë Organeve Tatimore. Këto njësi janë të pajisura me Numër Identifikimi të Personit të Tatueshëm (NIPT) dhe ushtrojnë aktivitet ekonomik brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. RSN përditësohet nga burime administrative dhe vrojtime statistikore të organizuara nga Instituti I Statistikave dhe Agjencitë Statistikore

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al