Buletini Statistikor, Tremujori 4 - 2013

10-04-2014

Buletini Statistikor tremujor sjell informacion për indikator social dhe ekonomik. Në këtë publikim janë përfshirë të dhëna për demografinë, arsimin, shëndetësinë, tregun e punës, prodhimin, tregtinë e jashtme, transportin, ndërtimin, turizmin, regjistrin e ndërmarrjeve etj. Ky publikim është i disponueshëm në shqip dhe anglisht

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al