Shkaqet e Vdekjeve, 2009

Shkaqet e vdekjeve sjell një informacionin statistikor mbi shkaqet e vdekjeve sipas llojit të sëmundjes, sipas rretheve, gjinisë, grupmoshave, etj

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al