Librat

Në këtë seksion do të gjeni të gjitha librat që publikon INSTAT, këto janë libra me periodicitet vjetor dhe me informacione nga të gjitha temat statistikore.