Kalendari

Kalendari i publikimeve përfshin të gjitha statistikat që prodhohen nga INSTAT dhe agjencitë e tjera të sistemit kombëtar statistikor

DataStatistikaTemaPeriudhaPublikuesi
15-03-2024
Statistikat Afatshkurtra
T4-2023
Instituti i Statistikave
14-06-2024
Statistikat Afatshkurtra
T1-2024
Instituti i Statistikave
16-09-2024
Statistikat Afatshkurtra
T2-2024
Instituti i Statistikave
16-12-2024
Statistikat Afatshkurtra
T3-2024
Instituti i Statistikave
janar
1 Hën
2 Mar
3 Mër
4 Enj
5 Pre
6 Sht
7 Die
8 Hën
9 Mar
10 Mër
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
BSH Tregues të shëndetit financiar
11 Enj
12 Pre
13 Sht
14 Die
15 Hën
16 Mar
17 Mër
IS Tregtia e Jashtme,
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
18 Enj
IS Aksidentet Rrugore
19 Pre
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
20 Sht
21 Die
22 Hën
23 Mar
24 Mër
25 Enj
IS Levizjet e Shtetasve
26 Pre
27 Sht
28 Die
29 Hën
IS Statistikat e Transportit Detar
IS Statistikat e Transportit Ajror
IS Statistikat e Transportit Rrugor
IS Statistikat e Transportit Hekurudhor
30 Mar
IS SDG
31 Mër
BSH Statistika të kursit të këmbimit
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
shkurt
1 Enj
2 Pre
3 Sht
4 Die
5 Hën
BSH Statistika monetare
BSH Depozitat dhe huatë sipas rrethit
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
6 Mar
7 Mër
8 Enj
9 Pre
BSH Tregues të shëndetit financiar
10 Sht
11 Die
12 Hën
IS Treguesit Demografikë
13 Mar
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
14 Mër
15 Enj
IS Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
16 Pre
17 Sht
18 Die
19 Hën
IS Tregtia e Jashtme
IS Aksidentet Rrugore
20 Mar
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
21 Mër
22 Enj
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
23 Pre
24 Sht
25 Die
26 Hën
IS Lëvizjet e Shtetasve
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
BSH Statistika tremujore të sistemeve të pagesave
BSH Statistika vjetore të sistemeve të pagesave
27 Mar
28 Mër
IS Lejet e Ndërtimit
BSH Statistika monetare
BSH Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit
29 Enj
BSH Statistika të kursit të këmbimit
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
mars
1 Pre
IS Bilanci i Energjisë Elektrike
2 Sht
3 Die
4 Hën
IS Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa
5 Mar
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
IS Indeksi i Çmimeve të Importit
6 Mër
7 Enj
8 Pre
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Sht
10 Die
11 Hën
IS Anketa Tremujore e Forcave të Punës
IS Statistikat e Pagave
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
BSH Tregues të shëndetit financiar
12 Mar
13 Mër
IS Ndermarrjet e vogla dhe te mesme
14 Enj
15 Pre
IS Tregtia me Pakicë
IS Statistikat Afatshkurtra
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
16 Sht
17 Die
18 Hën
IS Tregtia e Jashtme
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
19 Mar
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
20 Mër
21 Enj
22 Pre
23 Sht
24 Die
25 Hën
IS Levizjet e shtetasve
BSH Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto
BSH Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID)
26 Mar
27 Mër
IS Produkti i Brendshem Bruto
28 Enj
IS Ndermarrjet e Huaja ne Shqiperi
BSH Statistika monetare
BSH Statistika të korporatave të tjera financiare
29 Pre
IS Aksidentet Rrugore
BSH Statistika të kursit të këmbimit
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
30 Sht
31 Die
prill
1 Hën
2 Mar
3 Mër
4 Enj
5 Pre
6 Sht
7 Die
8 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Mar
BSH Tregues të shëndetit financiar
10 Mër
11 Enj
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
12 Pre
13 Sht
14 Die
15 Hën
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
16 Mar
17 Mër
IS Tregtia e Jashtme
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
18 Enj
19 Pre
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
20 Sht
21 Die
22 Hën
23 Mar
IS Llogarite e flukseve te materialeve mjedisore
24 Mër
IS Taksat Mjedisore
25 Enj
IS Levizjet e shtetasve
26 Pre
IS Statistikat e krimeve
27 Sht
28 Die
29 Hën
IS Aksidentet Rrugore
IS Statistikat e Transportit Detar
IS Statistikat e Transportit Ajror
IS Statistikat e Transportit Rrugor
IS Statistikat e Transportit Hekurudhor
BSH Statistika monetare
BSH Depozitat dhe huatë sipas rrethit
30 Mar
IS Regjistrimet në Arsimin parauniversitar
BSH Statistika të kursit të këmbimit
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
maj
1 Mër
2 Enj
3 Pre
4 Sht
5 Die
6 Hën
7 Mar
8 Mër
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Enj
10 Pre
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave
11 Sht
12 Die
13 Hën
IS Treguesit Demografike
14 Mar
15 Mër
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
16 Enj
17 Pre
IS Tregtia e Jashtme
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
18 Sht
19 Die
20 Hën
21 Mar
IS Diplomimet në Arsimin Univesitar
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
22 Mër
IS Bilanci I Energjise
23 Enj
24 Pre
25 Sht
26 Die
27 Hën
IS Levizjet e shtetasve
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
BSH Statistika tremujore të sistemeve të pagesave
28 Mar
IS Aksidentet Rrugore
29 Mër
30 Enj
IS Lejet e Ndertimit
BSH Statistika monetare
BSH Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit
31 Pre
BSH Statistika të kursit të këmbimit
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
qershor
1 Sht
2 Die
3 Hën
IS Regjistrat e Biznesit
4 Mar
IS Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa
5 Mër
IS Indeksi i Çmimeve të Importit
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
6 Enj
7 Pre
8 Sht
9 Die
10 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto
11 Mar
IS Anketa Tremujore e Forcave të Punës
IS Pagat
12 Mër
13 Enj
IS Tregtia me Pakicë
14 Pre
IS Statistikat Afatshkurtra
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
15 Sht
16 Die
17 Hën
18 Mar
IS Tregtia e Jashtme
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
19 Mër
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
20 Enj
IS Statistikat e kultures dhe sportit
IS Tregu i Punës
21 Pre
IS Statistikat e Bujqesisë
IS Statistikat e Blegtorisë
22 Sht
23 Die
24 Hën
IS Levizjet e shtetasve
IS Tregtia e Jashtme e Mallrave sipas Karakteristikave të Ndërmarrjeve
25 Mar
IS Statistikat e Peshkimit
BSH Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID)
26 Mër
IS Produkti i Brendshëm Bruto
27 Enj
IS Aksidentet Rrugore
IS Inovacioni në ndërmarrje
IS Shqipëria në Shifra
BSH Statistika monetare
BSH Statistika të korporatave të tjera financiare
28 Pre
IS Rezultatet kryesore te Censit te popullsise dhe banesave
BSH Statistika të kursit të këmbimit
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
29 Sht
30 Die
korrik
1 Hën
IS Shkaqet e Vdekjeve
2 Mar
3 Mër
IS Indeksi I çmimeve të prodhimeve bujqësore
4 Enj
IS Azilkërkuesit në Shqipëri
5 Pre
IS Burra dhe Gra
6 Sht
7 Die
8 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Mar
IS Rezultatet e Vrojtimit Vjetor të Qumështit dhe Nënprodukteve të tij
10 Mër
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
BSH Tregues të shëndetit financiar
11 Enj
12 Pre
13 Sht
14 Die
15 Hën
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
16 Mar
17 Mër
IS Tregtia e Jashtme
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
18 Enj
19 Pre
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
20 Sht
21 Die
22 Hën
IS Karakteristikat e mjeteve rrugore
23 Mar
24 Mër
25 Enj
IS Lëvizjet e shtetasve
26 Pre
27 Sht
28 Die
29 Hën
IS Aksidentet Rrugore
30 Mar
IS Statistikat e Transportit Detar
IS Statistikat e Transportit Ajror
IS Statistikat e Transportit Rrugor
IS Statistikat e Transportit Hekurudhor
BSH Statistika monetare
BSH Depozitat dhe huatë sipas rrethit
31 Mër
BSH Statistika të kursit të këmbimit
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
gusht
1 Enj
2 Pre
3 Sht
4 Die
5 Hën
6 Mar
7 Mër
8 Enj
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Pre
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave
10 Sht
11 Die
12 Hën
IS Treguesit Demografike
13 Mar
14 Mër
15 Enj
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
16 Pre
17 Sht
18 Die
19 Hën
IS Tregtia e Jashtme
20 Mar
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
21 Mër
22 Enj
23 Pre
IS Të huajt në Shqipëri
24 Sht
25 Die
26 Hën
IS Lëvizjet e shtetasve
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
BSH Statistika tremujore të sistemeve të pagesave
27 Mar
IS Bilanci I Energjisë
28 Mër
IS Aksidentet Rrugore
29 Enj
BSH Statistika monetare
BSH Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit
30 Pre
IS Lejet e Ndërtimit
BSH Statistika të kursit të këmbimit
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
31 Sht
shtator
1 Die
2 Hën
3 Mar
IS Indeksi i Kushtimit në Ndërtim
4 Mër
IS Indeksi i Çmimeve të Importit
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
5 Enj
6 Pre
IS Statistikat e Pylltarisë dhe Biodiversitetit
7 Sht
8 Die
9 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
10 Mar
IS Anketa Tremujore e Forcave të Punës
IS Pagat
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto
11 Mër
IS Lista e Institucioneve Publike
12 Enj
13 Pre
IS Tregtia me Pakicë
14 Sht
15 Die
16 Hën
IS Statistikat Afatshkurtra
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
17 Mar
IS Tregtia e Jashtme
18 Mër
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
19 Enj
IS Përdorimi i teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në ndërmarrje
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
20 Pre
21 Sht
22 Die
23 Hën
IS Mbetjet e ngurta Urbane
24 Mar
IS Tabela e Burim Përdorimeve dhe Input-Output në Shqipëri
25 Mër
IS Lëvizjet e shtetasve
BSH Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID)
26 Enj
IS Publikimi, Statistikat mbi produktet industriale
27 Pre
IS Publikimi I PBB-së 2023 gjysmëfinale dhe PBB 2022 finale
IS Llogarite e Sektoreve Institucionale
IS Publikimi i Tabelave Burim Përdorime
IS PBB e revizionuar
BSH Statistika monetare
BSH Statistika të korporatave të tjera financiare
28 Sht
29 Die
30 Hën
IS Aksidentet Rrugore
IS Produkti i Brendshëm Bruto
BSH Statistika të kursit të këmbimit
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
BSH Statistika të llogarive financiare sipas sektorëve
tetor
1 Mar
2 Mër
3 Enj
4 Pre
IS Rezultatet e Anketa e Buxhetit të Familjes
5 Sht
6 Die
7 Hën
IS Treguesit e Shëndetit Publik
8 Mar
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Mër
10 Enj
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
BSH Tregues të shëndetit financiar
11 Pre
12 Sht
13 Die
14 Hën
IS Transporti në Shifra
IS Statistika mbi Sigurinë Rrugore
15 Mar
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
16 Mër
17 Enj
IS Tregtia e Jashtme
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
18 Pre
19 Sht
20 Die
21 Hën
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
22 Mar
23 Mër
24 Enj
25 Pre
IS Lëvizjet e shtetasve
26 Sht
27 Die
28 Hën
IS Aksidentet Rrugore
29 Mar
IS Statistikat e Transportit Detar
IS Statistikat e Transportit Ajror
IS Statistikat e Transportit Rrugor
IS Statistikat e Transportit Hekurudhor
30 Mër
BSH Statistika monetare
BSH Depozitat dhe huatë sipas rrethit
31 Enj
BSH Statistika të kursit të këmbimit
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
BSH Tregtia Ndërkombëtare e Shërbimeve
nëntor
1 Pre
2 Sht
3 Die
4 Hën
5 Mar
6 Mër
7 Enj
8 Pre
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Sht
10 Die
11 Hën
IS Treguesit Demografike
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave
12 Mar
IS Turizmi në Familje
13 Mër
IS Struktura e të Ardhurave nga Puna
14 Enj
IS Arsimi i të Rriturve
15 Pre
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
16 Sht
17 Die
18 Hën
IS Tregtia e Jashtme
19 Mar
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
20 Mër
21 Enj
22 Pre
23 Sht
24 Die
25 Hën
IS Lëvizjet e shtetasve
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
BSH Statistika tremujore të sistemeve të pagesave
26 Mar
IS Bilanci i Energjisë
BSH Statistika monetare
BSH Bilanci sektorial i shoqërive të kursim–kreditit
27 Mër
IS Aksidentet Rrugore
IS Lejet e Ndërtimit
BSH Statistika të kursit të këmbimit
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
28 Enj
29 Pre
30 Sht
dhjetor
1 Die
2 Hën
3 Mar
4 Mër
IS Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa
5 Enj
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
IS Indeksi i Çmimeve të Importit
6 Pre
IS Statistika lidhur me kërkimin shkencor
7 Sht
8 Die
9 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
10 Mar
IS Anketa Tremujore e Forcave të Punës
IS Pagat
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto
11 Mër
IS Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit në Familje
12 Enj
IS PBB rajonale
13 Pre
IS SILC (Anketa e të Ardhurave dhe Nivelit të Jetesës)
14 Sht
15 Die
16 Hën
IS Tregtia me pakicë Statistikat
IS Statistikat Afatshkurtra
IS Vjetari Statistikor Rajonal
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
17 Mar
IS Tregtia e Jashtme
18 Mër
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
19 Enj
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
20 Pre
IS Turizmi në Shifra
IS Kalendari i Publikimeve
21 Sht
22 Die
23 Hën
IS Lëvizjet e shtetasve
24 Mar
IS Produkti i Brendshëm Bruto
25 Mër
26 Enj
BSH Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID)
27 Pre
IS Aksidentet Rrugore
28 Sht
29 Die
30 Hën
BSH Statistika monetare
BSH Statistika të korporatave të tjera financiare
31 Mar
BSH Statistika të kursit të këmbimit
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare