Kalendari

Kalendari i publikimeve përfshin të gjitha statistikat që prodhohen nga INSTAT dhe agjencitë e tjera të sistemit kombëtar statistikor

NJOFTIM!

I nderuar përdorues,

Duke kërkuar mirëkuptimin tuaj, ju njoftojmë se publikimet e INSTAT të parashikuara në kalendarin e publikimeve mund të kenë shtyrje, kjo për shkak të ngarkesës që vjen prej angazhimit të institucionit në aktivitetin e Censit të Popullsisë dhe Banesave, 2023.
Instituti i Statistikave të Shqipërisë mbetet i përkushtuar në ndjekjen e misionit të tij, t’u sigurojë përdoruesve informacionin e nevojshëm statistikor.

DataStatistikaTemaPeriudhaPublikuesi
28-02-2023
Lejet e Ndërtimit
T4-2023
Instituti i Statistikave
30-05-2023
Lejet e Ndërtimit
T1-2023
Instituti i Statistikave
30-08-2023
Lejet e Ndërtimit
T2-2023
Instituti i Statistikave
24-11-2023
Lejet e Ndërtimit
T3-2023
Instituti i Statistikave
janar
1 Die
2 Hën
3 Mar
4 Mër
5 Enj
6 Pre
7 Sht
8 Die
9 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
10 Mar
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
11 Mër
12 Enj
13 Pre
14 Sht
15 Die
16 Hën
IS Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit në Familje
17 Mar
IS Tregtia e Jashtme
18 Mër
IS Aksidentet Rrugore
19 Enj
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
20 Pre
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
21 Sht
22 Die
23 Hën
IS SDG
24 Mar
25 Mër
IS Lëvizjet e Shtetasve
26 Enj
27 Pre
IS Statistikat e Transportit
28 Sht
29 Die
30 Hën
31 Mar
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
BSH Statistika të kursit të këmbimit
shkurt
1 Mër
2 Enj
3 Pre
BSH Statistika monetare
BSH Depozitat dhe huatë sipas rrethit
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
4 Sht
5 Die
6 Hën
7 Mar
8 Mër
9 Enj
10 Pre
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
IS Treguesit Demografike
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave
11 Sht
12 Die
13 Hën
14 Mar
15 Mër
IS Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
16 Enj
IS Tregtia e Jashtme
17 Pre
IS Aksidentet Rrugore
18 Sht
19 Die
20 Hën
IS Strukturat Akomoduese
21 Mar
22 Mër
23 Enj
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
24 Pre
IS Lëvizjet e Shtetasve
25 Sht
26 Die
27 Hën
BSH Statistika monetare
BSH Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
BSH Statistika tremujore të sistemeve të pagesave
BSH Statistika vjetore të sistemeve të pagesave
28 Mar
IS Lejet e Ndërtimit
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
BSH Statistika të kursit të këmbimit
mars
1 Mër
2 Enj
IS Bilanci i Energjisë Elektrike
3 Pre
IS Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa
4 Sht
5 Die
6 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
IS Indeksi i Çmimeve të Importit
7 Mar
8 Mër
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Enj
10 Pre
IS Anketa Tremujore e Forcave të Punës
IS Statistikat e Pagave
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
11 Sht
12 Die
13 Hën
14 Mar
15 Mër
IS Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
16 Enj
IS Tregtia me Pakicë
IS Statistikat Afatshkurtra
17 Pre
IS Tregtia e Jashtme
18 Sht
19 Die
20 Hën
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
IS Aksidentet Rrugore
21 Mar
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
22 Mër
23 Enj
24 Pre
IS Lëvizjet e Shtetasve
25 Sht
26 Die
27 Hën
BSH Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto
28 Mar
29 Mër
30 Enj
IS Produkti i Brendshëm Bruto, Finale 2020 dhe Gjysmë-Finale 2021
IS Produkti i Brendshëm Bruto
BSH Statistika monetare
BSH Statistika të korporatave të tjera financiare
31 Pre
IS Ndërmarrjet e huaja në Shqipëri
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
BSH Statistika të kursit të këmbimit
prill
1 Sht
2 Die
3 Hën
IS Regjistrimet në Arsimin parauniversitar
4 Mar
5 Mër
6 Enj
7 Pre
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
8 Sht
9 Die
10 Hën
11 Mar
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
12 Mër
13 Enj
14 Pre
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
15 Sht
16 Die
17 Hën
18 Mar
IS Tregtia e Jashtme
19 Mër
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
IS Aksidentet Rrugore
20 Enj
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
21 Pre
22 Sht
23 Die
24 Hën
IS Llogarite e Flukseve te Materiale Mjedisore
25 Mar
IS Lëvizjet e Shtetasve
26 Mër
IS Taksat e Mjedisit në Shqipëri
27 Enj
IS Statistikat e Krimeve
BSH Statistika të sektorit të jashtëm (PIN ID)
BSH Statistika monetare
BSH Depozitat dhe huatë sipas rrethit
28 Pre
IS Statistikat e Transportit Detar
IS Statistikat e Transportit Ajror
IS Statistikat e Transportit Rrugor dhe Hekurudhor
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
BSH Statistika të kursit të këmbimit
29 Sht
30 Die
maj
1 Hën
2 Mar
3 Mër
4 Enj
5 Pre
6 Sht
7 Die
8 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Mar
10 Mër
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave
11 Enj
12 Pre
13 Sht
14 Die
15 Hën
IS Treguesit Demografike
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
16 Mar
IS Produkti i Brendshëm Bruto
17 Mër
IS Tregtia e Jashtme
18 Enj
IS Aksidentet Rrugore
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
19 Pre
IS Diplomimet në Arsimin Universitar
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
20 Sht
21 Die
22 Hën
IS Bilanci i Energjisë Elektrike
23 Mar
IS Popullsia e Shqipërisë
24 Mër
IS Tregu i Punës
25 Enj
IS Lëvizjet e Shtetasve
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
BSH Statistika tremujore të sistemeve të pagesave
26 Pre
IS Shkaqet e Vdekjeve
27 Sht
28 Die
29 Hën
30 Mar
IS Lejet e Ndërtimit
BSH Statistika monetare
BSH Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit
31 Mër
IS Llogaritë Kombëtare sipas Sektorëve Institucionalë
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
BSH Statistika të kursit të këmbimit
qershor
1 Enj
IS Regjistrat e Biznesit
2 Pre
3 Sht
4 Die
5 Hën
IS Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa
6 Mar
IS Indeksi i Çmimeve të Importit
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
7 Mër
8 Enj
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Pre
BSH Tregues të shëndetit financiar
10 Sht
11 Die
12 Hën
IS Anketa Tremujore e Forcave të Punës
IS Statistikat e Pagave
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
BSH Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto
13 Mar
14 Mër
15 Enj
IS Tregtia me Pakicë
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
16 Pre
IS Statistikat Afatshkurtra
17 Sht
18 Die
19 Hën
IS Tregtia e Jashtme
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
20 Mar
IS Aksidentet Rrugore
21 Mër
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
22 Enj
IS Statistikat e Kulturës
23 Pre
IS Statistikat e Bujqësisë
IS Statistikat e Blegtorisë
24 Sht
25 Die
26 Hën
IS Lëvizjet e Shtetasve
IS Tregtia e Jashtme e Mallrave sipas Karakteristikave të Ndërmarrjeve
BSH Statistika të sektorit të jashtëm (PIN ID)
27 Mar
IS Statistikat e Peshkimit
28 Mër
29 Enj
IS Produkti i Brendshëm Bruto
BSH Statistika monetare
BSH Statistika të korporatave të tjera financiare
30 Pre
IS Shqipëria në Shifra
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
BSH Statistika të kursit të këmbimit
korrik
1 Sht
2 Die
3 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve Bujqësore
4 Mar
IS Azilkërkuesit në Shqipëri
5 Mër
IS Burra dhe Gra
6 Enj
IS Rezultatet e Vrojtimit Vjetor të Qumështit dhe Nënprodukteve të tij
7 Pre
8 Sht
9 Die
10 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
11 Mar
12 Mër
IS Treguesit Kryesorë
13 Enj
14 Pre
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
15 Sht
16 Die
17 Hën
IS Tregtia e Jashtme
18 Mar
IS Aksidentet Rrugore
19 Mër
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
20 Enj
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
21 Pre
IS Karakteristikat e mjeteve te transportit rrugor
22 Sht
23 Die
24 Hën
25 Mar
IS Lëvizjet e Shtetasve
26 Mër
27 Enj
28 Pre
IS Statistikat e Transportit Detar
IS Statistikat e Transportit Ajror
IS Statistikat e Transportit Rrugor dhe Hekurudhor
BSH Statistika monetare
BSH Depozitat dhe huatë sipas rrethit
29 Sht
30 Die
31 Hën
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
BSH Statistika të kursit të këmbimit
gusht
1 Mar
2 Mër
3 Enj
4 Pre
5 Sht
6 Die
7 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
8 Mar
IS Treguesit e Shëndetit Publik
9 Mër
10 Enj
IS Treguesit Demografike
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave
11 Pre
12 Sht
13 Die
14 Hën
15 Mar
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
16 Mër
IS Tregtia e Jashtme
17 Enj
IS Aksidentet Rrugore
18 Pre
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
19 Sht
20 Die
21 Hën
IS Të huajt në Shqipëri
22 Mar
23 Mër
24 Enj
IS Bilanci i Energjisë Elektrike
25 Pre
IS Lëvizjet e Shtetasve
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
BSH Statistika tremujore të sistemeve të pagesave
26 Sht
27 Die
28 Hën
29 Mar
30 Mër
IS Lejet e Ndërtimit
BSH Statistika monetare
BSH Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit
31 Enj
BSH Statistika të kursit të këmbimit
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
shtator
1 Pre
2 Sht
3 Die
4 Hën
IS Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa
5 Mar
6 Mër
IS Indeksi i Çmimeve të Importit
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
7 Enj
IS Statistikat e Pylltarise dhe Biodiversitetit
8 Pre
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Sht
10 Die
11 Hën
IS Anketa Tremujore e Forcave të Punës
IS Statistikat e Pagave
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
BSH Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto
12 Mar
IS Lista e Institucioneve publike
13 Mër
14 Enj
IS Tregtia me Pakicë
15 Pre
IS Statistikat Afatshkurtra
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
16 Sht
17 Die
18 Hën
IS Tregtia e Jashtme
IS Aksidentet Rrugore
19 Mar
IS Përdorimi i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në ndërmarrje
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
20 Mër
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
21 Enj
IS Mbetjet e Ngurta Urbane
22 Pre
23 Sht
24 Die
25 Hën
IS Lëvizjet e Shtetasve
BSH Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID)
26 Mar
27 Mër
IS Tabelat e Burim, Përdorimeve dhe Input-Output
28 Enj
IS Statistikat mbi produktet industriale
BSH Statistika monetare
BSH Statistika të korporatave të tjera financiare
29 Pre
IS Produkti i Brendshëm Bruto
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
BSH Statistika të kursit të këmbimit
30 Sht
tetor
1 Die
2 Hën
3 Mar
4 Mër
IS Rezultatet e Anketa e Buxhetit të Familjes
5 Enj
6 Pre
7 Sht
8 Die
9 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
10 Mar
IS Treguesit Kryesorë
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
BSH Tregues të shëndetit financiar
11 Mër
12 Enj
IS Transporti në Shifra
13 Pre
14 Sht
15 Die
16 Hën
IS Tregtia e Jashtme
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
17 Mar
IS Aksidentet Rrugore
18 Mër
19 Enj
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
20 Pre
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
21 Sht
22 Die
23 Hën
24 Mar
25 Mër
IS Lëvizjet e Shtetasve
26 Enj
27 Pre
IS Statistikat e Transportit Detar
IS Statistikat e Transportit Ajror
IS Statistikat e Transportit Rrugor dhe Hekurudhor
28 Sht
29 Die
30 Hën
BSH Statistika monetare
BSH Depozitat dhe huatë sipas rrethit
31 Mar
BSH Statistika të llogarive financiare sipas sektorëve
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
BSH Statistika të kursit të këmbimit
BSH Tregtia Ndërkombëare e Shërbimeve
nëntor
1 Mër
2 Enj
3 Pre
4 Sht
5 Die
6 Hën
7 Mar
8 Mër
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Enj
10 Pre
IS Treguesit Demografike
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave
11 Sht
12 Die
13 Hën
IS Rezultatet e Anketës së Turizmit në Familje
14 Mar
15 Mër
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
16 Enj
17 Pre
IS Tregtia e Jashtme
18 Sht
19 Die
20 Hën
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
IS Aksidentet Rrugore
21 Mar
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
22 Mër
23 Enj
IS Bilanci i Energjisë Elektrike
24 Pre
IS Lejet e Ndërtimit
25 Sht
26 Die
27 Hën
IS Lëvizjet e Shtetasve
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
BSH Statistika tremujore të sistemeve të pagesave
BSH Statistika monetare
BSH Bilanci sektorial i shoqërive të kursim - kreditit
28 Mar
29 Mër
30 Enj
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
BSH Statistika të kursit të këmbimit
dhjetor
1 Pre
2 Sht
3 Die
4 Hën
IS Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa
5 Mar
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
IS Indeksi i Çmimeve të Importit
6 Mër
7 Enj
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
8 Pre
9 Sht
10 Die
11 Hën
IS Anketa Tremujore e Forcave të Punës
IS Statistikat e Pagave
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
BSH Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto
12 Mar
IS Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit në Familje
13 Mër
IS Vjetari Statistikor Rajonal
14 Enj
IS Anketa e të ardhurave dhe nivelit të jetesës
15 Pre
IS Tregtia me Pakicë
IS Statistikat Afatshkurtra
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
16 Sht
17 Die
18 Hën
IS Tregtia e Jashtme
IS Aksidentet Rrugore
19 Mar
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
20 Mër
IS Turizmi në Shifra
IS Kalendari i publikimeve të INSTAT
21 Enj
IS Lëvizjet e Shtetasve
22 Pre
IS Produkti i Brendshëm Bruto
23 Sht
24 Die
25 Hën
26 Mar
BSH Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID)
27 Mër
28 Enj
BSH Statistika monetare
BSH Statistika të korporatave të tjera financiare
29 Pre
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
BSH Statistika të kursit të këmbimit
30 Sht
31 Die