Grupi Ndërinstitucional i Punës për Integrimin Evropian - Kapitulli 18, Statistikat

Acquis në fushën e statistikave kërkon ekzistencën e një infrastrukture statistikore bazuar në parime të tilla si paanshmëria, besueshmëria, transparenca, konfidencialiteti i të dhënave individuale dhe publikimi i statistikave zyrtare. Acquis mbulon metodologjinë, klasifikimet dhe procedurat për mbledhjen e të dhënave në fusha të ndryshme si statistikat makro-ekonomike dhe çmimet, statistikat demografike dhe sociale, statistikat rajonale dhe statistikat mbi biznesin, transportin, tregtinë e jashtme, bujqësinë, mjedisin dhe shkencën e teknologjinë. Nuk nevojitet transpozim në legjislacionin kombëtar pasi shumica e acquis merr formën e rregulloreve.

Në zbatim të VKM nr.749/2018 janë ngritur gjithashtu dhe GNPIE-të përmes Urdhrit të Kryeministrit Nr. 94, datë 20.05.2019 ” Për ngritjen, përbërjen dhe funksionimin e grupeve ndërinstitucionale të punës për integrimin Evropian”.

Grupet ndërinstitucionale të punës krijohen për secilin kapitull të “acquis” dhe kryejnë të gjitha analizat specifike mbi situatën e politikave, legjislacionit, financimit, procedurave administrative, ndërveprimit social dhe sipërmarrjes private dhe zbatimit gjyqësor për fushën përkatëse të mbuluar nga kapitulli përkatës i “acquis”.

Në vijim të kësaj analize, GNPIE-ja përkatëse harton “Planin e Veprimit të Kapitullit”, pra përgaten Qëndrimet Paraprake dhe Qëndrimet Përfundimtare për kapitullin përkatës, duke përfshirë diskutime apo renditjen e palëve gjatë negociatave për atë kapitull. Gjithashtu, në hartimin e planeve të veprimit, grupet ndërinstitucionale të punës duhet të sigurojnë përputhshmërinë mes planeve të punës dhe dokumenteve strategjikë të hartuara.

Institucioni lider për Kapitullin 18 “Statistikat” është Instituti i Statistikave (INSTAT), dhe në zbatim të VKM nr.749/2018 dhe Urdhrit të Kryeministrit Nr. 94, datë 20.05.2019 ” për ngritjen, përbërjen dhe funksionimin e grupeve ndërinstitucionale të punës për integrimin Evropian, INSTAT ka ngritur grupin ndërinstitucinal të punës për Kapitullin me përfaqësues nga:

INSTAT

Ministria e Drejtësise,

Ministria e Financave dhe Ekonomise,

Banka e Shqipërisë,

Ministria e Brëndshme,

Ministria e Shëndetsisë dhe Mbrojtjes Sociale,

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural,

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjise,

Ministria e Sportit dhe Arsimit,

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit,

Ministria e Mbrojtjes,

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme,

INSTAT zhvillon takimet e GNPIE-së me përfaqesuesit e instituciove te lartepermenduara me nje frekuence një mujore, ku anëtaret që kontribuojnë në këtë kapitull ofrojnë ekspertizen e tyre në mynyrë që ky kapitull të mbyllet sa më shpejtë duke qënë se është një ndër 8 kapitujt e parë dhe themelorë që do të trajtohet në rast të hapjes së negociatave të antresimit me BE-në.

Shkarko Urdhrin 94/2019 për GNPE-të.

http://integrimi-ne-be.punetejashtme.gov.al/wp-content/uploads/2020/04/1.-Urdher-i-KM-no.94-dt.20.05.2019-per-GNPIE.pdf