Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Prill 2024

PBB

Tremujori 4 - 2023

Import/Eksport

Prill 2024

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T4-2023

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

17
Maj

Tregtia e Jashtme, Prill 2024

Në Prill 2024 eksportet e mallrave arritën vlerën 35 mld lekë, duke u rritur me 1,8 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 3,9 %, në k…
17
Maj

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Prill 2024

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Prill 2024 është 2,3 %.
14
Maj

Treguesit Demografikë, Vjetore 2023 dhe T1 - 2024

Në vitin 2023, shtesa natyrore e popullsisë rezulton pozitive me 2.331 lindje më shumë se sa vdekje, duke shënuar rritje krahasuar me vitin 2022, i cili regjist…
08
Maj

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Prill 2024

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Prill 2024, arriti 117,1 kundrejt muajit Dhjetor 2020. Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Pri…
03
Maj

Statistika të regjistrimeve në arsim, 2023-2024

Në vitin shkollor 2023-2024, u regjistruan në arsimin zyrtar 533.711 nxënës dhe studentë, me një ulje prej 3,7 %, krahasuar me vitin shkollor 2022-23.

Kalendari i publikimeve

21
Maj

Diplomimet në Arsimin Univesitar

Viti 2022-23
Instituti i Statistikave
21
Maj

Anketa e Strukturave Akomoduese

Mars 2023
Instituti i Statistikave
22
Maj

Bilanci I Energjise

T1 - 2024
Instituti i Statistikave
27
Maj

Levizjet e shtetasve

Prill 2024
Instituti i Statistikave
27
Maj