Variablat

2011

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual

Pershkrimi

Individual questionnaire in Population and Housing Census 2011.

Te gjithe variablat (108)
Kodi i njësisë ekonomike familjare (NJEF)
Rrethi
Bashki/komunë
Zona e censusit
Kodi i ndërtesës
Numri i hyrjes
Kati
Numri i deres
Kodi i njësisë ekonomike familjare (NJEF)
Numri rendor i personit
Lidhja me personin e referencës
Bërthamë familjare
Gjinia
Data e lindjes
Muaji
Viti
Statusi civil
Vendlindja
Rrethi
Qytet
Qytet
Qytet
Shteti
Shteti
Shteti
Shtetësia
Shtetësia
Shtetësia
Shteti
Shteti
Shteti
Vendndodhja
Rrethi
Qytet
Qytet
Qytet
Shteti
Shteti
Shteti
Arsyeja e mungesës nga vendbanimi i zakonshëm
Vendbanimi i zakonshëm
Rrethi
Qytet
Qytet
Qytet
Shteti
Shteti
Shteti
Ka ndryshuar Qytetin/Fshatin ose shtetin e vendbanimit
Vendbanimi i zakonshëm
Rrethi
Qytet
Qytet
Qytet
Viti
Arsyeja e ndryshimit të vendbanimit të zakonshëm
Ka jetuar ndonjëherë jashtë shtetit për më gjatë se një vit?
Shteti
Shteti
Shteti
Shteti
Viti
Arsye e kthimit
Shkruan dhe Lexon
Vijueshmëri në shkollë
Niveli më i lartë i shkollimit të kryer.
Numri i viteve të shkollimit të përfunduar
Statusi i punësimit në javën e referencës
Orët aktuale të punës
Punë nga e cila keni munguar përkohësisht
Kërkimi për punë
Arsyet për mos kërkim pune
Gatishmëria për të filluar punë në dy javë
Statusi profesional
Profesioni
Aktiviteti Ekonomik
Vendi i punes
Rrethi
Tipi i vendit te punes
Qytet
Qytet
Qytet
Shteti
Shteti
Shteti
Shteti
Frekuenca e udhëtimit në punë
Lloji i transportit per te shkuar ne pune
Vështirësi në shikim
Vështirësi në dëgjim
Vështirësi në ecje, ngjitje shkallësh
Vështirësi në të mbajturit mend,në përqëndrim apo marrje vendimesh
Vështirësi në kujdesin ndaj vetes
Vështirësi në komunikim
Ka lindur fëmijë të gjallë
Lindje të gjalla
Numri i fëmijëve që jetojnë
Gjuha amtare
Gjuha amtare
Gjuha amtare
Etnia
Etnia
Etnia
Besimi Fetar
Besimi Fetar
Besimi Fetar
Profesioni
Mosha
Krye