Regjister

Regjistri i Njësive Ekonomike

Informacion ne lidhje me regjistrin
Regjistri i Njësive Ekonomike përmban të gjitha njësitë ligjore jo bujqësore (ndërmarrjet e institucionet) që ushtrojnë aktivitetin brenda territorit të Shqipërisë.
Krye