Regjister

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual

Informacion ne lidhje me regjistrin
Censusi i Popullsisë dhe Banesave është numërimi i plotë i të gjithë individëve, njësive ekonomike familjare dhe banesave në një moment të caktuar. Objektivi kryesor i Censusit të Popullsisë dhe Banesave është të japë një pamje reale dhe të saktë të karakteristikave demografike, ekonomike dhe sociale në vend.
Informacion ne lidhje me variantin
Pyetësori individual mbledh të dhëna për çdo person i cili plotëson kushtin e vendbanuesit të zakonshëm në Shqipëri.
Krye