Regjister

Census i Popullsisë dhe Banesave

Informacion ne lidhje me regjistrin
Censusi i Popullsisë dhe Banesave është numërimi i plotë i të gjithë individëve, njësive ekonomike familjare dhe banesave në një moment të caktuar. Objektivi kryesor i Censusit të Popullsisë dhe Banesave është të japë një pamje reale dhe të saktë të karakteristikave demografike, ekonomike dhe sociale në vend.
Krye