Fjalori terminologjik i indikatorëve statistikor

Fjalori terminologjike i indikatoreve statistikor ju lehtëson kërkimin e termave statistikor duke ofruar përshkrim për çdo fjalë.

Krye