Raportet e Cilësisë

Metadatat referenciale ose raportet e cilësisë, përshkruajnë konceptet dhe metodologjitë statistikore të përdorura për mbledhjen dhe gjenerimin e të dhënave. Ato gjithashtu sigurojnë informacion mbi cilësinë e të dhënave. Në këtë mënyrë ato ndihmojnë përdoruesit në interpretimin korrekt të të dhënave.

Aktualisht INSTAT përdor dy formate standarde për dokumentimin e metadatave referenciale: ESMS (Euro SDMX Metadata Structure) dhe ESQRS (ESS Standard Quality Report Structure) të cilat janë standarde që përdoren në Sistemin Evropian Statistikor.

Qëllimi i raporteve në format ESMS është të dokumentojë, metodologjitë, aspekte të cilësisë dhe procese të prodhimit statistikor në përgjithësi, ndërsa raportet në format ESQRS japin informacion më të detajuar për të vlerësuar cilësinë e të dhënave.

Anketa e Buxhetit të Familjeve2016201720182019 202020212022
Anketa e Forcave të Punës20172018 20192020 20222023
Anketa e Kostos së Punës2016 2020
Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve20152016201720182019202020212022
Anketa e Arsimit të të Rriturve2018
Aksidentet Rrugore2018 20192020202120222023
Anketa e Turizmit “Pushime dhe Udhëtime”2019202020212023
Forcat e punës (SASH)2019 2020202120222023
Indeksi i Çmimeve të Importit20162017 20182019202020212022
Indeksi i Çmimeve të Konsumit20162017 201820192020202120222023
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit20162017201820192020202120222023
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa)20162017201820192020202120222023
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit20162017201820192020202120222023
Indeksi Prodhimit në Industri201820192020202120222023
Indeksi i Prodhimit në Ndertim201820192020202120222023
Lejet e Ndërtimit2016201720182019 2020202120222023
Indeksi i Shitjeve Neto në Industri201820192020202120222023
Indeksi i Shitjeve Neto në Shërbime201820192020202120222023
Lëvizjet e Shtetasve20182019 2020202120222023
Llogaritë Kombëtare2019
Mbetjet e Ngurta Urbane2019202020212022
Popullsia2017201820192020202120222023
Përdorimi i TIK-ut në familje dhe nga individë (isoc_i)2019

2020

2021

20222023
Raporti i Energjisë Elektrike20162017201820192020202120222023
Regjistrat e Biznesit20162017201820192020202120222023
Statistikat Afatshkurtra20162017201820192020202120222023
Statistikat e Arsimit201820192020202120222023
Statistikat e Bujqësisë20182019202020212022 2023
Statistikat e Blegtorisë2018 20192020202120222023
Statistikat e Transportit20182019202020212022
Statistikat e Krimeve2017 201820192020202120222023
Tregtia e Jashtme20162017201820192020 202120222023
Statistikat e Kulturës2019 2020202120222023
Statistikat e Shëndetësisë20182019202020212022
Tregtia me Pakicë2016201720182019202020212022 2023
Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit në Ndërmarrje20182019

2020

2021

20222023
Vrojtim i Qumështit dhe Nënprodukteve të tij20182019202020212022
Anketa e Strukturës së të Ardhurave nga Puna 2018
Anketa e Strukturave Akomoduese20192020202120222023
Anketa e Inovacionit20202021
Të dhënat Administrative të Tregut të Punës202020212022
Të dhënat Administrative mbi Pagat2020 202120222023
Llogaritë e Flukseve Mjedisore2019202020212022
Shkaqet e vdekjeve202020212022
Karakteristikat e mjeteve rrugore

2019

2020

20212022
Statistikat e mbrojtjes sociale202020212022
Statistikat e Peshkimit202020212022
Azilkërkuesit në Shqipëri202020212022
Barazia Gjinore202020212022
Taksat Mjedisore2019202020212022
Anketa e të Ardhurave të Nivelit të Jetesës20192020
Statistikat e Pyjeve dhe Biodiversitetit202020212022
Të huajt në Shqipëri202020212022
Statistikat mbi ndërmarrjet e vogla dhe të   mesme202020212022
Llogarite Kombëtare Tremujore202120222023
Statistikat e Diplomimeve202120222023
Anketa e Produkteve Industriale2022
Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve Bujqësore20212022
Statistikat e transportit Rrugor2023
Statistikat e transportit Ajror2023
Statistikat e transportit Detar2023
Statistikat e transportit Hekurudhor2023