Raportet e Cilësisë

Metadatat referenciale ose raportet e cilësisë, përshkruajnë konceptet dhe metodologjitë statistikore të përdorura për mbledhjen dhe gjenerimin e të dhënave. Ato gjithashtu sigurojnë informacion mbi cilësinë e të dhënave. Në këtë mënyrë ato ndihmojnë përdoruesit në interpretimin korrekt të të dhënave.

Aktualisht INSTAT përdor dy formate standarde për dokumentimin e metadatave referenciale: ESMS (Euro SDMX Metadata Structure) dhe ESQRS (ESS Standard Quality Report Structure) të cilat janë standarde që përdoren në Sistemin Evropian Statistikor.

Qëllimi i raporteve në format ESMS është të dokumentojë, metodologjitë, aspekte të cilësisë dhe procese të prodhimit statistikor në përgjithësi, ndërsa raportet në format ESQRS japin informacion më të detajuar për të vlerësuar cilësinë e të dhënave.

Anketa e Buxhetit të Familjeve2016201720182019 20202021
Anketa e Forcave të Punës20172018 20192020 20222023
Anketa e Kostos së Punës2016 2020
Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve2015201620172018201920202021
Anketa e Arsimit të të Rriturve2018
Aksidentet Rrugore2018 2019202020212022
Anketa e Turizmit “Pushime dhe Udhëtime”201920202021
Forcat e punës (SASH)2019 202020212022
Indeksi i Çmimeve të Importit20162017 20182019202020212022
Indeksi i Çmimeve të Konsumit20162017 20182019202020212022
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit2016201720182019202020212022
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa)2016201720182019202020212022
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit2016201720182019202020212022
Indeksi Prodhimit në Industri20182019202020212022
Indeksi i Prodhimit në Ndertim20182019202020212022
Lejet e Ndërtimit2016201720182019 202020212022
Indeksi i Shitjeve Neto në Industri20182019202020212022
Indeksi i Shitjeve Neto në Shërbime20182019202020212022
Lëvizjet e Shtetasve20182019 202020212022
Llogaritë Kombëtare2019
Mbetjet e Ngurta Urbane201920202021
Popullsia2017201820192020202120222023
Përdorimi i TIK-ut në familje dhe nga individë (isoc_i)2019

2020

2021

2022
Raporti i Energjisë Elektrike2016201720182019202020212022
Regjistrat e Biznesit2016201720182019202020212022
Statistikat Afatshkurtra2016201720182019202020212022
Statistikat e Arsimit20182019202020212022
Statistikat e Bujqësisë20182019202020212022
Statistikat e Blegtorisë2018 2019202020212022
Statistikat e Transportit20182019202020212022
Statistikat e Krimeve2017 20182019202020212022
Tregtia e Jashtme20162017201820192020 20212022
Statistikat e Kulturës2019 202020212022
Statistikat e Shëndetësisë2018201920202021
Tregtia me Pakicë2016201720182019202020212022
Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit në Ndërmarrje20182019

2020

2021

2022
Vrojtim i Qumështit dhe Nënprodukteve të tij20182019202020212022
Anketa e Strukturës së të Ardhurave nga Puna 2018
Anketa e Strukturave Akomoduese2019202020212022
Anketa e Inovacionit20202021
Të dhënat Administrative të Tregut të Punës202020212022
Të dhënat Administrative mbi Pagat2020 20212022
Llogaritë e Flukseve Mjedisore201920202021
Shkaqet e vdekjeve202020212022
Karakteristikat e mjeteve rrugore

2019

2020

20212022
Statistikat e mbrojtjes sociale20202021
Statistikat e Peshkimit202020212022
Azilkërkuesit në Shqipëri202020212022
Barazia Gjinore20202021
Taksat Mjedisore201920202021
Anketa e të Ardhurave të Nivelit të Jetesës20192020
Statistikat e Pyjeve dhe Biodiversitetit20202021
Të huajt në Shqipëri20202021
Statistikat mbi ndërmarrjet e vogla dhe të   mesme20202021
Llogarite Kombëtare Tremujore20212022
Statistikat e Diplomimeve20212022
Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve Bujqësore20212022