Aksesi në mikrodata

Nëse ju nevojiten të dhëna mikro nga vrojtimet e INSTAT të cilat përdoren vetëm për qëllime kërkimore-shkencore, ju lutemi kosultohuni me rregulloren për të drejtat e hyrjas në të dhënat mikro në linkun më poshtë:

Rregullore e Aksesit në të Dhënat Mikro

Forma e aplikimit për skedarët me të dhëna mikro