COVID-19

Ndikimi i COVID-19 në publikimet e Institutit të Statistikave

Në kontekstin e situatës që po zhvillohet me shpejtësi për shkak të Coronavirusit (njohur gjithashtu si COVID-19), Instituti i Statistikave të Shqipërisë mbetet i përkushtuar në ndjekjen e misionit të tij, t’u sigurojë përdoruesve informacionin e nevojshëm. INSTAT do të vazhdojë publikimin e të dhënave që konsiderohen të domosdoshme për funksionimin e duhur të ekonomisë, shoqërisë dhe qeverisë shqiptare.
Të gjitha publikimet që mund të impaktohen do të shtyhen deri në një njoftim të dytë.
INSTAT, do të vazhdojë të vëzhgojë ecurinë e situatës dhe do të përshtasë më tej aktivitetin e publikimeve sipas nevojës.

Urdhëra Covid-19

Shkresa 1677 1 Urdhër për prezencën në vendin e punës, raportimin dhe monitorimin e punës në INSTAT

Shkresa 897 Udhëzim për punonjësit e terrenit gjatë periudhës së pandemisë së shkaktuar nga COVID-19

Lista e Çmimeve

Në këtë seksion do gjeni të publikuar listën e çmimeve mesatare për akrtikujt kryesorë të konsumit

Lista e çmimeve, Nentor 2023

Lista e çmimeve, Tetor 2023

Lista e çmimeve, Shtator 2023

Lista e çmimeve, Gusht 2023

Lista e çmimeve, Korrik 2023

Lista e çmimeve, Qershor 2023

Lista e çmimeve, Maj 2023

Lista e çmimeve, Prill 2023

Lista e çmimeve, Mars 2023

Lista e çmimeve, Shkurt 2023

Lista e çmimeve, Janar 2023

Lista e çmimeve, Dhjetor 2022

Lista e çmimeve, Nëntor 2022

Lista e çmimeve, Tetor 2022

Lista e çmimeve, Shtator 2022

Lista e çmimeve, Gusht 2022

Lista e çmimeve, Korrik 2022

Lista e çmimeve, Qershor 2022

Lista e çmimeve, Maj 2022

Lista e çmimeve, Prill 2022

Lista e çmimeve, Mars 2022

Lista e çmimeve, Shkurt 2022

Lista e çmimeve, Janar 2022

Lista e çmimeve, Dhjetor 2021

Lista e çmimeve, Nëntor 2021

Lista e çmimeve, Tetor 2021

Lista e çmimeve, Shtator 2021

Lista e çmimeve, Gusht 2021

Lista e çmimeve, Korrik 2021

Lista e çmimeve, Qershor 2021

Lista e çmimeve, Maj 2021

Lista e çmimeve, Prill 2021

Lista e çmimeve, Mars 2021

Lista e çmimeve, Shkurt 2021

Lista e çmimeve, Janar 2021

Lista e çmimeve, Dhjetor 2020

Lista e çmimeve, Nëntor 2020

Lista e çmimeve, Tetor 2020

Lista e çmimeve, Shtator 2020

Lista e çmimeve, Gusht 2020

Lista e çmimeve, Korrik 2020

Lista e çmimeve, Qershor 2020

Lista e çmimeve, Maj 2020

Lista e çmimeve, Prill 2020

Lista e çmimeve, Mars 2020

Lista e çmimeve, Shkurt 2020

Lista e çmimeve, Janar 2020

Lista e çmimeve, Dhjetor 2019

Publikime

Në këtë seksion do të gjeni publikimet më të fundit të INSTAT, të publikuara gjatë periudhës së pandemisë COVID-19.

21-07-2021 Aksidentet Rrugore, Qershor 2021
21-07-2021 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Qershor 2021
19-07-2021 Tregtia e Jashtme, Qershor 2021
16-07-2021 Njoftim për Media - Taksta e Mjedisit, 2019
09-07-2021 Gratë dhe Burrat në Shqipëri, 2021
09-07-2021 Qumështi dhe Nënproduktet e tij, 2020
08-07-2021 Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Qershor 2021
05-07-2021 Azilkërkuesit në Shqipëri, 2020
02-07-2021 Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve Bujqësore 2020
30-06-2021 Aktivitetet i inovacionit në ndërmarrje, 2018-2020
29-06-2021 Produkti i Brendshëm Bruto, T1 - 2021
29-06-2021 Llogaritë Vjetore sipas Sektorëve Institucionalë, 2018
29-06-2021 Statistikat e Transportit, Maj 2021
25-06-2021 Statistikat e Bujqësisë, 2020
25-06-2021 Statistikat e Blegtorisë, 2020
25-06-2021 Statistikat e Peshkimit, 2020
24-06-2021 Statistikat e Kulturës 2020
23-06-2021 Lëvizjet e Shtetasve, Maj 2021
22-06-2021 Prodhimi i Brendshëm Bruto sipas Rajoneve Statistikore në Shqipëri, 2019
21-06-2021 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Maj 2021
18-06-2021 Statistikat Afatshkurtra - Prodhuesit e të mirave, T1 - 2021
18-06-2021 Statistikat Afatshkurtra - Shërbime T1- 2021
18-06-2021 Aksidentet Rrugore, Maj 2021
17-06-2021 Tregtia me Pakicë, T1 - 2021
16-06-2021 Tregtia e Jashtme, Maj 2021
11-06-2021 Anketa Tremujore e Forcave të Punës, T1 - 2021
11-06-2021 Statistikat e Pagave, T1 - 2021
09-06-2021 Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T1 - 2021
09-06-2021 Indeksi i Çmimeve të Importit, T1 - 2021
08-06-2021 Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Maj 2021
07-06-2021 Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T1 - 2021
02-06-2021 Njoftim për Media - Regjistri i Ndërmarrjeve, 2020
28-05-2021  Lejet e ndërtimit, T1 - 2021
27-05-2021 Statistikat e Transportit, Prill 2021
25-05-2021 Lëvizjet e Shtetasve, Prill 2021
21-05-2021 Bilanci i Energjisë Elektrike, Tremujori I - 2021
20-05-2021 Shkaqet e Vdekjeve, 2020
19-05-2021 Strukturat Akomoduese, T1 2021
19-05-2021 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Prill 2021
18-05-2021 Aksidentet Rrugore, Prill 2021
17-05-2021 Tregtia e Jashtme, Prill 2021
14-05-2021 Matja e të Ardhurave dhe Nivelit të Jetesës në Shqipëri, 2019
14-05-2021 Statistika të diplomimeve, 2019 - 2020
12-05-2021 Treguesit Demografikë, T1 - 2021
10-05-2021 Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Prill 2021
07-05-2021 Popullsia e Shqipërisë, 1 Janar 2021
07-05-2021 Llogaritë e Flukseve të Materialeve Mjedisore, 2019
04-05-2021 Njoftim për media - Tregu i Punës, 2020
30-04-2021 Produkti i Brendshëm Bruto, 2019
29-04-2021 Statistikat e krimeve dhe drejtësisë penale, 2020
27-04-2021 Statistikat e Transportit, Mars 2021
23-04-2021 Lëvizjet e Shtetasve, Mars 2021
22-04-2021 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Mars 2021
21-04-2021 Aksidentet Rrugore, Mars 2021
20-04-2021 Tregtia e Jashtme, Mars 2021
08-04-2021 Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Mars 2021
02-04-2021 Përdorimi i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në Familje, 2020
02-04-2021 Statistika të regjistrimeve në arsim, 2020 - 2021
30-03-2021 Statistikat e Transportit, Shkurt 2021
23-03-2021 Lëvizjet e Shtetasve, Shkurt 2021
19-03-2021 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Shkurt 2021
18-03-2021 Aksidentet Rrugore, Shkurt 2021
17-03-2021 Tregtia e Jashtme, Shkurt 2021
11-03-2021 Statistika mbi ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, 2019
08-03-2021 Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Shkurt 2021
26-02-2021 Statistikat e Transportit, Janar 2021
25-02-2021 Përdorimi i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në ndërmarrje, 2020
24-02-2021 Lëvizjet e Shtetasve, Janar 2021
23-02-2021 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Janar 2021
18-02-2021 Aksidentet Rrugore, Janar 2021
17-02-2021 Tregtia e Jashtme, Janar 2021
15-02-2021 Rezultate të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve Ekonomike, 2019
10-02-2021 Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Janar 2021
19-02-2021 Strukturat Akomoduese, T4- 2020
18-02-2021 Treguesit demografikë, T4 - 2020
29-01-2021 Statistikat e Kulturës - T4 - 2020
27-01-2021 Statistikat e Transportit, Dhjetor 2020
25-01-2021 Lëvizjet e Shtetasve, Dhjetor 2020
21-01-2021 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Dhjetor 2020
20-01-2021 Aksidentet Rrugore, Dhjetor 2020
18-01-2021 Tregtia e Jashtme, Dhjetor 2020
12-01-2021 Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Dhjetor 2020
30-12-2020 Karakteristikat e mjeteve rrugore, 2019
24-12-2020 Produkti i Brendshëm Bruto, T3 - 2020
16-09-2020 Statistikat Afatshkurtra - Shërbime T2- 2020
16-09-2020 Statistikat Afatshkurtra - Prodhuesit e të mirave, T2 - 2020
15-09-2020 Tregtia me Pakicë, T2 - 2020
10-09-2020 Anketa Tremujore e Forcave të Punës, T2 - 2020
10-09-2020  Statistikat e Pagave, T2 - 2020
09-09-2020  Statistikat e Pyjeve, 2019
08-09-2020 Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Gusht 2020
04-09-2020 Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T2 - 2020
04-09-2020 Indeksi i Çmimeve të Importit, T2 - 2020
03-09-2020 Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T2 - 2020
31-08-2020 Lejet e Ndërtimit, T2 - 2020
27-08-2020 Statistikat e Transportit, Korrik 2020
25-08-2020 Bilanci i Energjisë Elektrike, Tremujori II - 2020
24-08-2020 Lëvizjet e Shtetasve, Korrik 2020
21-08-2020 Azilkërkuesit në Shqipëri, 2019
21-08-2020 Të huajt në Shqipëri 2019
20-08-2020 Strukturat Akomoduese, T1 dhe T2 2020
19-08-2020 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Korrik 2020
18-08-2020 Aksidentet Rrugore, Korrik 2020
17-08-2020 Tregtia e Jashtme, Korrik 2020
03-08-2020 Statistikat e Kulturës, T2 - 2020
28-07-2020 Anketa e Turizmit - Strukturat Akomoduese, 2019
27-07-2020 Statistikat e Transportit, Qeshor 2020
23-07-2020 Lëvizjet e Shtetasve, Qeshor 2020
20-07-2020 Aksidentet Rrugore, Qershor 2020
20-07-2020 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Qershor 2020
17-07-2020 Tregtia e Jashtme, Qershor 2020
08-07-2020 Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Qershor 2020
30-06-2020 Produkti i Brendshëm Bruto, T1 - 2020
29-06-2020 Statistikat e Transportit, Maj 2020
26-06-2020 Statistikat e Peshkimit, 2019
24-06-2020 Lëvizjet e Shtetasve, Maj 2020
19-06-2020 Statistikat e Bujqësisë, 2019
19-06-2020 Statistikat e Blegtorisë, 2019
19-06-2020 Statistikat Afatshkurtra - Prodhuesit e të mirave, T1 - 2020
19-06-2020 Statistikat Afatshkurtra - Shërbime T1- 2020
18-06-2020 Aksidentet Rrugore, Maj 2020
18-06-2020 Tregtia me Pakicë, T1 - 2020
18-06-2020 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Maj 2020
17-06-2020 Tregtia e Jashtme, Maj 2020
10-06-2020 Anketa Tremujore e Forcave të Punës, T1 - 2020
10-06-2020 Statistikat e Pagave, T1 - 2020
09-06-2020 Indeksi i Çmimeve të Importit, T1 - 2020
08-06-2020 Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Maj 2020
05-06-2020 Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T1 - 2020
04-06-2020 Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T1 - 2020
03-06-2020  Lejet e ndërtimit, T1 - 2020
27-05-2020 Statistikat e transportit, Prill 2020
22-05-2020 Bilanci i Energjisë Elektrike, T1 - 2020
21-05-2020 Lëvizjet e Shtetasve, Prill 2020 
21-05-2020 Treguesit Demografikë, T1 - 2020
20-05-2020 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të                                    Konsumit, Prill 2020
18-05-2020 Tregtia e Jashtme, Prill 2020

18-05-2020 Aksidentet Rrugore, Prill 2020

08-05-2020 Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Prill 2020

29-04-2020 Statistikat e Kulturës - T1 - 2020

27-04-2020 Statistikate transportit, Mars 2020

21-04-2020 Aksidentet Rrugore, Mars 2020

21-04-2020 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të                                      Konsumit, Mars 2020

17-04-2020 Tregia e Jashtme, Mars 2020

08-04-2020 Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Mars 2020

27-03-2020 Produkti i Brendshëm Bruto, Final 2017 -
                   Gjysmë final 2018

26-03-2020 Popullsia e Shqipërisë në 1 Janar 2020

26-03-2020 Statistikate transportit, Shkurt 2020

25-03-2020 Lëvizjet e Shtetasve, Shkurt 2020

18-03-2020 Aksidentet Rrugore, Shkurt 2020

18-03-2020 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të
                   Konsumit, Shkurt 2020

17-03-2020 Tregtia e Jashtme, Shkurt 2020

11-03-2020 Statistika mbi ndërmarrjet e vogla
                   dhe të mesme, 2018

09-03-2020 Indeksi i Çmimeve të Konsumit,
                   Shkurt 2020