Financimi

Censi i Popullsisë dhe Banesave është aktiviteti kryesor dhe më kompleks statistikor që zhvillon INSTAT i cili kërkon një angazhim të konsiderueshëm burimesh njerëzore dhe financiare. Në këtë kuadër, për realizimin me sukses të këtij aktiviteti INSTAT mbështetet nga buxheti i shtetit në vlerën  prej 55,3 % të shumës totale, 28,4 % nga Bashkimi Evropian, 9,4 % nga Sida, 4,3 % nga SDC nëpërmjet projektit SALSTAT, 1 % nga UNFPA dhe 1,6 % nga donator të tjerë.