Aktivitete

Aktivitetet Censi i Popullsisë dhe Banesave

INSTAT
Në datë 26 Shtator 2018, në ambientet e INSTAT u organizua tryeza e dytë konsultative mbi draft pyetësorin e Censit të Popullsisë dhe Banesave 2020. Qëllimi i k…
Në datë 14 Qershor 2018, me mbështetjen e UNICEF, INSTAT organizoi takimin e parë konsultativ mbi Pyetësorin e Censit të Popullsisë dhe Banesave 2020, ku u disk…
INSTAT, gjatë punës për përgatitjen e Cens-it të Popullsisë dhe Banesave 2020, testoi draft-pyetësorin. Testimi kishte të bënte me çështje metodologjike si zbat…
Struktura Në përputhje me Strategjinë e Censit , ndërtuar me asistencën e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), si dhe me qëllim realizimin m…
Ecuria e planit të aktiviteteve tregon fazën në të cilën ka arritur INSTAT
02 nën 2018
Buletini Informues për Cens-in 2020 është një pasqyrë e aktiviteteve kryesore që INSTAT po ndërmerr dhe do të ndërmarrë deri në përfundim të kë projektit. Ai do…
INSTAT ka zhvilluar me sukses Cens-in e fundit të Popullsisë dhe Banesave në Tetor të vitit 2011. Në Dhjetor të vitit 2011 publikoi rezultatet paraprake ndërsa …
Në kuadër të përgatitjeve për Cens-in e Popullsisë dhe Banesave 2020, INSTAT organizoi një takimin konsultativ me përfaqësuesit e Bashkësive Fetare  mbi draft-p…
19 nën 2018
Tirana International Hotel
Në kuadër të përgatitjeve për Cens-in e Popullsisë dhe Banesave 2020, INSTAT organizoi një takimin konsultativ për personat me aftësi të kufizuarmbi për draft-p…
04 dhj 2018
Tirana International Hotel
Në kuadër të përgatitjeve për Cens-in e Popullsisë dhe Banesave 2020, INSTAT organizoi një takimin konsultativ me përfaqësues të minoriteteve dhe grupeve etno-k…
Krye