Aktivitete

Aktivitetet Censi i Popullsisë dhe Banesave

22 Jan 2019
Instituti i Statistikave
Takim Konsultativ teknik mbi Draft Pyetësorin e Censit 2020 mbi karakteristikat e ndërtesave dhe banesave
Instituti i Statistikave të Shqipërisë (INSTAT) ka planifikuar të kryejë Censin e ardhshëm të Popullsisë dhe Banesave në vitin 2020. Censi i Popullsisë dhe Bane…
Instituti i Statistikave të Shqipërisë (INSTAT) ka planifikuar të kryejë Censin e ardhshëm të Popullsisë dhe Banesave në vitin 2020.  Censi synon t'u ofrojë Ku…
Cens-i ardhshëm i Popullsisë dhe Banesave që pritet të realizohet në vitin 2020 ka një kosto prej 15.8 million €. Buxheti i Shtetit ka ndërmarrë angazhimin që …
Në kuadër të procedurave të tenderimit për Grantin e Censit 2020, në datë 25 Tetor 2018 në gazetën ndërkombëtare “The Economist” u bë shpallja e njoftimit për  …
Projektligji për Censin e Popullsisë dhe Banesave është përgatitur nga INSTAT falë asistencës së Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), duke ma…
INSTAT
Në datë 26 Shtator 2018, në ambientet e INSTAT u organizua tryeza e dytë konsultative mbi draft pyetësorin e Censit të Popullsisë dhe Banesave 2020. Qëllimi i k…
Në datë 14 Qershor 2018, me mbështetjen e UNICEF, INSTAT organizoi takimin e parë konsultativ mbi Pyetësorin e Censit të Popullsisë dhe Banesave 2020, ku u disk…
INSTAT, gjatë punës për përgatitjen e Cens-it të Popullsisë dhe Banesave 2020, testoi draft-pyetësorin. Testimi kishte të bënte me çështje metodologjike si zbat…
Struktura Në përputhje me Strategjinë e Censit , ndërtuar me asistencën e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), si dhe me qëllim realizimin m…
Krye