Aktivitete

Aktivitetet Censi i Popullsisë dhe Banesave

14 qer 2018
Hotel Rogner, Salla Antigonea 1
Instituti i Statistikave me mbështetjen e UNICEF ka nisur konsultimet publike me grupet e interesuara, lidhur me pyetësorin, që do të përdoret për regjistrimin …
26 sht 2018
Instituti i Statistikave
Në kuadër të përgatitjeve për Censin e Popullsisë dhe Banesave , Instituti i Statistikave në bashkëpunim me Agjencinë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore j…
SHPALLJA E LOGOVE FITUESE TË  CENSIT TË POPULLSISË DHE BANESAVE 2020   Instituti i Statistikave të Shqipërisë (INSTAT) njofton shpalljen e fituesve të ko…
03 korr 2018
INSTAT
INSTAT ka zhvilluar përgatitjen e kuadrit ligjor që do të shërbejë për kryerjen me sukses të Censit të ardhshëm të Popullsisë dhe Banesave. Hapi kryesor në këtë…
22 jan 2019
Instituti i Statistikave
Takim Konsultativ teknik mbi Draft Pyetësorin e Censit 2020 mbi karakteristikat e ndërtesave dhe banesave
Instituti i Statistikave të Shqipërisë (INSTAT) ka planifikuar të kryejë Censin e ardhshëm të Popullsisë dhe Banesave në vitin 2020. Censi i Popullsisë dhe Bane…
Instituti i Statistikave të Shqipërisë (INSTAT) ka planifikuar të kryejë Censin e ardhshëm të Popullsisë dhe Banesave në vitin 2020.  Censi synon t'u ofrojë Ku…
Cens-i ardhshëm i Popullsisë dhe Banesave që pritet të realizohet në vitin 2020 ka një kosto prej 15.8 million €. Buxheti i Shtetit ka ndërmarrë angazhimin që …
Në kuadër të procedurave të tenderimit për Grantin e Censit 2020, në datë 25 Tetor 2018 në gazetën ndërkombëtare “The Economist” u bë shpallja e njoftimit për  …
Projektligji për Censin e Popullsisë dhe Banesave është përgatitur nga INSTAT falë asistencës së Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), duke ma…
Krye