Aktivitete

Aktivitetet Censi i Popullsisë dhe Banesave

04 Maj 2021
Gjatë muajit Maj 2021, INSTAT ka zhvilluar takimet e para të Komisioneve të Censit në nivel Bashkie sipas kalendarit të hartuar nga INSTAT dhe bashkitë. Deri m…
17 Maj 2021
INSTAT kreu testin e dytë të Cens, qëllimi i të cilit ishte testimi i pyetësorit, platformës së grumbullimit të të dhënave, monitorimi i punës nga kontrollori. …
08 Pri 2021
Në kuadër të Censit të Popullsisë dhe Banesave 2022 në Shqipëri, më datë 08 Prill 2021, INSTAT zhvilloi një takim me donatorë dhe partnerë ndërkombëtarë, me qël…
Për shkak të shtyrjes së Censit në Tetor të viti 2022, INSTAT ka rishikuar dhe përditësuar dokumentave strategjike të Cens, si Strategjinë dhe Planifikimin e…
01 Pri 2021
Gjatë muajit Prill 2021, në kuadër të aktiviteteve të Cens, është hartuar plani i menaxhimit të riskut për Censin, ku janë specifikuar procedurat konkrete për m…
27 Jan 2021
Me datë 27 Janar 2021, u organizua mbledhja e parë e Komisionit Qendror të Censit e cila u drejtua nga Zv/Kryeministri Z. Brace, në cilësinë e kryetarit të Komi…
14 Qer 2018
Hotel Rogner, Salla Antigonea 1
Instituti i Statistikave me mbështetjen e UNICEF ka nisur konsultimet publike me grupet e interesuara, lidhur me pyetësorin, që do të përdoret për regjistrimin …
26 Sht 2018
Instituti i Statistikave
Në kuadër të përgatitjeve për Censin e Popullsisë dhe Banesave , Instituti i Statistikave në bashkëpunim me Agjencinë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore j…
SHPALLJA E LOGOVE FITUESE TË  CENSIT TË POPULLSISË DHE BANESAVE 2020   Instituti i Statistikave të Shqipërisë (INSTAT) njofton shpalljen e fituesve të ko…
03 Kor 2018
INSTAT
INSTAT ka zhvilluar përgatitjen e kuadrit ligjor që do të shërbejë për kryerjen me sukses të Censit të ardhshëm të Popullsisë dhe Banesave. Hapi kryesor në këtë…
Krye