Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Tetor 2023

PBB

Tremujori 2 - 2023

Import/Eksport

Tetor 2023

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T2-2023

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

24
Nën

Lëvizjet e Shtetasve, Tetor 2023

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Tetor 2023, janë 1.256.554. Ky tregues rezulton me një rritje 66,6 %, krahasuar me Te…
24
Nën

Lejet e Ndërtimt, T3 - 2023

Në tremujorin e tretë 2023 janë miratuar gjithsej 361 leje ndërtimi për ndërtesa të reja, nga 269 leje të miratuara në tremujorin e tretë 2022, duke shënuar një…
23
Nën

Bilanci i Energjisë Elektrike, Tremujori III - 2023

Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2023, energjia elektrike në dispozicion u rrit me 3,9 %.
21
Nën

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Tetor 2023

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Tetor 2023 është 4,7 %
20
Nën

Strukturat Akomoduese, Shtator 2023

Në muajin Shtator 2023, treguesit e shfrytëzimit të kapaciteteve të strukturave akomoduese, paraqiten si më poshtë: Numri i vizitorëve gjithsej është rritur me…

Kalendari i publikimeve

30
Nën

Statistika të rezervës ndërkombëtare

Tetor 2023
Banka e Shqipërisë
30
Nën

Statistika të kursit të këmbimit

Nëntor 2023
Banka e Shqipërisë
04
Dhj

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa

T3-2023
Instituti i Statistikave
05
Dhj

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit

T3-2023
Instituti i Statistikave
05
Dhj

Indeksi i Çmimeve të Importit

T3-2023
Instituti i Statistikave