Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Qershor 2024

PBB

Tremujori 1 - 2024

Import/Eksport

Maj 2024

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T4-2023

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

09
korr

Qumështi dhe Nënproduktet e tij, 2023

Në vitin 2023, sasia gjithsej e qumështit të grumbulluar rezulton rreth 101 mijë tonë, duke shënuar rënie me 8,0 %, krahasuar me 2022.
08
korr

Produkti i Brendshëm Bruto, T1 - 2024

Produkti i Brendshëm Bruto (P.B.B) në tremujorin e parë të vitit 2024 vlerësohet me rritje 3,63 % në terma realë, kundrejt tremujorit të parë të vitit 2023.
08
korr

Shkaqet e Vdekjeve, 2023

Numri i vdekjeve të regjistruara në Shqipëri gjatë vitit 2023, është 21.286, duke shënuar 11,3 % vdekje më pak, krahasuar me vitin e kaluar. Referuar shkakut kr…
08
korr

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Qershor 2024

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Qershor 2024, arriti 116,4 kundrejt muajit Dhjetor 2020.
04
korr

Azilkërkuesit në Shqipëri, 2023

Referuar Departamentit të Kufirit dhe Migracionit, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, në vitin 2023, rezultojnë 261 azilkërkues, duke shën…

Kalendari i publikimeve

17
korr

Tregtia e Jashtme

Qershor 2024
Instituti i Statistikave
17
korr

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit

Qershor 2024
Instituti i Statistikave
19
korr

Anketa e Strukturave Akomoduese

Maj 2024
Instituti i Statistikave
22
korr

Karakteristikat e mjeteve rrugore

Viti 2023
Instituti i Statistikave
25
korr

Lëvizjet e shtetasve

Qershor 2024
Instituti i Statistikave