Indicators by Municipalities

Në këtë nëntemë do të gjeni informacion mbi të gjithë treguesit statistikorë sipas ndarjes administrative në nivel bashkie. Informacioni do të përmbajë tregues statistikorë sipas 61 bashkive në vend për t’u shërbyer më mirë përdoruesëve vendorë por edhe studiuesëve të cilët kërkojnë të dhëna në nivel më të detajuar.

Calendar

No calendar event for this Theme
Contact us
Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al