Ndërtimi

Metodologji

 

Në bazë të ligjit të Urbanistikës nr.7693 datë 6.04.1993, çdo subjekt që kërkon të ndërtojë një objekt ndërtimi, është i detyruar të pajiset me Leje Ndërtimi nga Pushteti vendor (Zyra e urbanistikes). Kërkesa për leje ndërtimi paraqet vendin e ndërtimit të objektit, projektin e plotë teknik, grafikun e punimeve, studimet gjeologo - inxhinierike dhe sizmiologjike, kontratën me firmën ndërtuese etj. Bazuar në lejet e ndërtimit, nëpërmjet Drejtorive rajonale të statistikës INSTAT ka realizuar një bashkëpunim me zyrat e urbanistikës për sigurimin e dokumentacionit të nevojshëm për përpunimin statistikor të të dhënave. Statistikat e Lejeve të ndërtimit, si pjesë e Programit statistikor, përfshijnë informacion tre mujor për të gjitha llojet e Ndërtesave dhe për ato objekte të infrastrukturës për të cilat janë marrë leje ndërtimi. Treguesit janë në natyrë ( numri i objekteve dhe siperfaqja e shfrytëzueshme) dhe në vlerë ( fondi i parashikuar për ndërtimin e objektit). Për klasifikimin e objekteve është përdorur nomenklatura "Klasifikimi i objekteve të ndërtimit".

Të dhënat lidhur me materialin e përdorur për ndërtimin e ndërtesave  të banimit, vitit të ndërtimit, numri i ndërtesave rurale dhe urbane, etj, janë të dhëna që janë marrë nga Regjistrimi i Popullsisë dhe  Banesave 2001.

Ndërtimi përfshin dy kategori; "Ndërtesa" dhe "Ndërtime inxhinierike".
Ndërtesat ndahen në "Banesa" dhe "Ndërtesa të tjera".
Në zërin "Ndërtesa të tjera" përfshihen; hotelet, ndërtesat tregtare, ndërtesat industriale, ndërtesa të tjera. Në ndërtimet inxhinierike përfshihen; infrastruktura e transportit, linjat e ujësjellësave, elektrike dhe të telekomunikacionit, ndërtimet komplekse në kantieret industriale, punime të tjera inxhinierike.
Në ndërtimet tregtare përfshihen;
Qëndrat tregtare, magazinat e mëdha, dyqanet dhe butikët, pikat e karburantit, mjediset e ankandeve, ekspozitave dhe  panaireve, hotelet, motelet, restorantet, kazinotë, kinemate, tregjet e brendshme, farmacitë, bankat, garazhet, etj.
Në ndërtimet tregtare nuk përfshihen dyqanet në ndërtesat që përdoren kryesisht për qëllime të tjera.
Aktiviteti i kryerjes së instalimeve  në ndërtesa
Ky aktivitet përfshin instalimin në ndërtesa të të gjitha llojeve, të pajisjeve teknike që janë të  nevojshme për një përdorim normal; rrufepritëset, antena të ndërtesave, sistemi i telekomunikacionit, ashensorët dhe shkallët metalike, instalimi i sistemit të ndriçuar dhe të sinjalizimit për rrugë, rrugë hekurudhore, aeroporte dhe instalime portuale etj.
Aktiviteti i kompletimit të ndërtesave .
Këtu përfshihen  aktivitete që kontribuojnë në kompletimin ose  përfundimin e ndërtimit si psh; aplikimi në ndërtesa të tipit të suvatimeve me allçi apo me stuko, me patinim për mure të brendshëm ose të jashtëm, montimi i dyerve dhe i dritareve, veshja e dyshemesë dhe mureve, lyerja dhe vënia e xhamave, heqja e mbetjeve, instalim pishine etj.

 

Përkufizime

 

Ndërtimet

 

Janë struktura të lidhura me tokën. Ato janë të përbëra nga  materiale ndërtimi dhe komponentë të tyre, për të cilat është zbatuar puna ndërtimore. Në këtë këndvështrim  punimi i tokës, mbjellja për qëllime  bujqësore nuk konsiderohen si ndërtime

 

Ndërtesat

 

Ndërtimet janë struktura të mbuluara  të cilat mund të përdoren të ndara, të ndërtuara për qëllime të përhershme,  janë të përshtatshme për hyrjen dhe mbrojtjen e njerëzve, kafshëve ose objekteve. Ndërtesat dallohen nga themeli i vazhdueshëm, por duhet të ekzistojë një ndarje mbi sipërfaqen e tokës, e cila të konsistojë në karakterin individual të ndërtesës, ku të mund të përdoret e vecantë.
Për qëllime teknike, ndërtesat mund të jenë të nëndheshme por që sigurojne hyrjen dhe mbrojtjen e njerëzve, kafshëve ose objekteve.
Banesa është një bashkësi ambjentesh ose një ambjent i vetëm, i përdorur ose i projektuar për banim, që ka një hyrje të pavarur (derë) nga rruga, kati, oborri, tarraca, etj., e cila është e destinuar për tu banuar nga nëe ose me shume njësi ekonomike familjare.

 

Klienti

 

Personi ose organi për të cilin kryhet ndërtimi. (mbulon financimin e ndërtimit)

Parathënie

 

Në bazë të ligjit të Urbanistikës nr.7693 datë 6.04.1993, çdo subjekt që kërkon të ndërtojë një objekt ndërtimi, është i detyruar të pajiset me Leje Ndërtimi nga Pushteti vendor (Zyra e urbanistikes). Bazuar në lejet e ndërtimit, nëpërmjet Drejtorive rajonale të statistikës, INSTAT ka realizuar një bashkëpunim me zyrat e urbanistikës për sigurimin e dokumentacionit të nevojshëm për përpunimin statistikor të të dhënave. Statistikat e Lejeve të ndërtimit, si pjesë e Programit statistikor, përfshijnë informacion tre mujor për të gjitha llojet e Ndërtesave dhe për ato objekte të infrastrukturës për të cilat janë marrë leje ndërtimi. Treguesit janë në natyrë ( numri i objekteve dhe siperfaqja e shfrytëzueshme) dhe në vlerë ( fondi i parashikuar për ndërtimin e objektit).

Për klasifikimin e objekteve është përdorur nomenklatura "Klasifikimi i objekteve të ndërtimit".
Të dhënat lidhur me materialin e përdorur për ndërtimin e ndërtesave  të banimit, vitit të ndërtimit, numri i ndërtesave rurale dhe urbane, etj, janë të dhëna që janë marrë nga Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave 2001.