Produkti Brendshëm Bruto, Tremujori III - 2016

Produkti i Brendshëm Bruto (P.B.B) në tremujorin e tretë të vitit 2016 vlerësohet me rritje prej  3,08 %, kundrejt tremujorit të tretë të vitit 2015. Kontributin kryesor në këtë rritje e kanë dhënë degët: Tregti Hotele dhe Restorante dhe Transporti me +1,12 pikë përqindje,Ndërtimi me +0,77 pikë përqindje,Aktivitetet financiare dhe të Sigurimitme +0,42 pikë përqindje,Shërbimet e tjera me +0,29 pikë përqindje,Bujqësia, Pyjet dhe Peshkimi me +0,25 pikë përqindje.Negativisht ka kontribuarIndustria, Energjia dhe Uji me
-0,30 pikë përqindje, Aktivitete profesionale dhe Shërbime administrative me -0,08 pikë përqindje. Taksat Neto mbi produktet kontribuan pozitivisht me +0,41 pikë përqindje...lexoni më shumë

pbb t3-2016

Tabelat

Për më shumë informacion konsultohuni me tabelat

logo instat

 

Kontaktoni:

Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel: +355 4 2222 411
Faks: +355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al

Shkarkoni këtë libër