Llogaritë Kombetare

Llogaritë Kombëtare

 

Llogaritë Kombëtare luajnë një rol të rëndësishëm në hartimin e politikave ekonomike dhe janë baza e informacionit për të treguar zhvillimin dhe ndryshimet strukturore të ekonomisë së vendit. Ato i ofrojnë përdoruesve tregues kryesorë dhe informacion bazë për zhvillimin ekonomik të vendit. Të dhënat e kësaj kategorie përdoren nga Qeveria, Ministria e Financave, ministritë e tjera të linjës dhe institucionet qendrore, institucionet kërkimore, organizatat ndërkombëtare, partnerët socialë, tregjet financiare, media, analistët ekonomikë dhe përdoruesit e tjerë publikë dhe privatë. Nëpërmjet treguesve të shumtë sigurohet një kuadër i fortë dhe pikë referimi për vlerësimet tre mujore dhe për llogaritjen e treguesve të tjerë të rëndësishëm, si të ardhurat kombëtare bruto, etj. Baza metodike e të dhënave të harmonizuara është në përputhje me Sistemin Evropian të Llogarive të vendeve të BE-së (ESA95), i cili është version i Sistemit të Llogarive Kombëtare në nivel botëror (SNA-1993).


Në vitet e fundit është bërë një punë intensive në fushën e statistikave të llogarive kombëtare për përmirësimin dhe shtimin e treguesve makroekonomikë, në përputhje me kërkesat dhe standardet evropiane. Që prej Marsit 2010, Llogaritë Kombëtare Shqiptare asistohen nga projekti IPA 2007 Kombëtar. Objektivat e përgjithshme të projektit synojnë zhvillimin e sistemit shqiptar të llogarive kombëtare me qëllim përafrimin sa më të plotë me parimet e aplikuara në Sistemin Evropian të Llogarive (ESA '95) dhe SNA-1993.

Përshkrimi i burimeve dhe metodave është një nga manualet kryesore metodologjike të Llogarive Kombëtare në Shqipëri. Ai është hartuar për herë të parë në vitin 2010, në kuadër të projektit IPA 2007 dhe u përditësua gjatë projekteve të bashkëpunimit Multi-Rajonal IPA 2008 dhe IPA 2009. (I disponueshëm vetëm në gjuhë angleze).

Manuali i përgatitur, do të jetë objekt i përditësimeve të vazhdueshme, duke u mbështetur në politikat e revizionimit që aplikon INSTAT për Llogaritë Kombëtare. Procesi i rishikimit të këtij manuali, parashikohet të kryhet mbas revizionimit të vlersimeve të statistikave të Llogarive Kombëtare, për të reflektuar ndryshimet metodike dhe burimet e reja statistikore, të zhvilluara në kuadër të Projektit Kombëtar IPA 2007: "Mbështetje për përafrimin e statistikave shqiptare me standardet e BE".

 

Llogaritë Kombëtare: Përshkrimi i metodave dhe burimeve për Shqipërinë

 

 

Tabelat e Burim - Përdorimeve dhe Input - Output në Shqipëri

Llogaritë Kombëtare Tremujore

Llogaritë Kombëtare VjetoreBaza e te dhënave statistikore