Bujqësia

Shifrat

Kalendari

DataTemaSubjektiPeriudha
20-06-2014BujqësiaRezultatet e Anketës Vjetore të Bujqësisë2013
19-12-2014BujqësiaPublikimi i të dhënave të Regjistrimit të Njësive Ekonomike Bujqësore2013

Metodologji

 

Blegtoria

 

Numuri i Krerëve  të blegtorisë përfaqëson  numurin e krerëve  sipas kategorive përbërëse të njësisë të patura gjendje  gjatë  një viti kalendarik     
Vlerësimi I numurit të krerëvre  është bazuar në lëvizjen e blegtorisë  për sejcilën kategori të gjedhëve ,të leshtave  të dhirtave. dhe ,derrave.
Vlerësimi i prodhimit të qumështit nga lopët, është bërë duke u bazuar në numrin mesatar vjetor të tyre, që rezulton nga lëvizja e blegtorisë, dhe në rendimentin mesatar të qumështit për lopë të kalkuluar nga Ministria e Bujqësise  Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorëve. I njëjti arsyetim është ndjekur edhe për prodhimin e qumështit nga delet dhe dhitë, .Numri i krerëve i referohet gjëndjes  1 Janar  - 31 Dhjetor .
Vlerësimi për prodhimin e mishit për sejcilën kategori , është bazuar në përllogaritjet e bëra për levizjen e blegtorisë, pra në numrin e krerëve të skartuar dhe në peshën mesatare për krerët e therur. Numuri I krerëve  I referohet  gjëndjes  l Janar - 31 Dhjetor

 

Pyjet

 

Pyjet mbulojnë 36 përqind të fondit të tokës, ndërsa kullotat mbulojnë 15 përqind, duke zënë se bashku rreth 51 perqind të siperfaqes së Shqiperise. Sipërfaqja e përgjthshme e fondit pyjor është 1,044 milion hektarë, me një vëllim të përgjthshëm të lëndës drusore rreth 81.7 milione m³. Rritje mesatare vjetore në volum është rreth 1,175m³/ ha me një shtesë mesatare të volumit prej 971 mijë m³ lëndë drusore në vit. Në fund të vitit 2007 Raporti vjetor mes lëndes së shfrytezuar  dhe rritjes vijuese të pyjeve  është 18 perqind. Në vitin 2007 shitja e lëndës drusore per shfrytezim  ishte 154,100 m3 lëndë punimi dhe 40,500 m³ dru zjarri duke konsumuar keshtu rreth 21 perqind të shtesës vjetore te pyjeve në volum.

 

Peshkimi

 

Të dhënat e peshkimit merren  ne Drejtorinë e politikave të peshkimit ,ne Ministrine e Mjedisit,Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave.
Të dhënat mblidhen çdo muaj ,nga inspektorët e peshkimit ,në nivel vendi ,drejtë për drejtë  nga varkat e peshkimit.
Kategoritë  kryesore janë zënie peshku sipas kategorive ujore,specieve,molusqeve dhe kuakultura.

 

Peshkimi

 

Përfshin të gjitha të dhënat e aktivitetit të flotës dhe kapacitetin prodhues të sipërfaqeve të ndryshme të peshkimit.

 

Flota

 

Është numuri total  i anijeve të peshkimit që shfrytëzon një resurs te caktuar.

 

Kapaciteti i peshkimit

 

Është sasia e peshkut që mundë të merret  nga një njësi peshkimi.

 

Zënie peshku

 

Të dhënat i referohen  sasisë së zënjes të të gjitha llojeve të  specieve  detare  të peshkut, krustance, molusqe  etj. ujrat e ëmbla  lumenj, liqene, ujëmbledhësa, akuakulture.

 

Akuakultura

 

Është rritja e peshkut, në të cilin përfshihen: rritje peshku ,molusqe krustance, me anë të rasateve.

Parathënie

 

Të dhënat mbi vijueshmërinë dhe ecurinë e degës së bujqësisë në vite janë siguruar nga vrojtimet e kryera nga Ministria e Bujqësisë.
Në vjetar, krahas të dhënave që rezultojnë nga Regjistrimi i Pergjithshëm i Njësive Ekonomike Bujqësore, si dhe të dhënave që ka botuar Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit, publikohen edhe disa vlerësime qe i referohen numrit te krerëve dhe prodhimeve blegtorale per gjedhët dhe të imtat.
Vlerësimet e bera nga INSTAT  mbi numrin e krerëve te blegtorisë, e kane bazën ne Regjistrimin e Pergjithshëm te Njësive Ekonomike Bujqësore, (Qershor 1998). Vlerësimi i numrit te krerëve është bazuar në lëvizjen e blegtorisë për sejcilën kategori te gjedhëve, te leshtave dhe të të dhirtave.
Vlerësimi i prodhimit të qumështit nga lopët, është bërë duke u bazuar në numrin mesatar vjetor të tyre, që rezulton nga lëvizja e blegtorisë, dhe në rendimentin mesatar të qumështit për lopë të kalkuluar nga Ministria e Bujqësise dhe Ushqimit. I njëjti arsyetim është ndjekur edhe për prodhimin e qumështit nga delet dhe dhitë, por me ndryshim se sipas metodologjisë, numri i krerëve i referohet gjëndjes në fillim të vitit.
Vlerësimi për prodhimin e mishit për sejcilën kategori , është bazuar në përllogaritjet e bëra për levizjen e blegtorisë, pra në numrin e krerëve të skartuar dhe në peshën mesatare për krerët e therur.
Sipërfaqja e përgjthshme e fondit pyjor është 1,04 milion hektarë, Pyjet mbulojnë 36 përqind të fondit të tokës, ndërsa kullotat mbulojnë 15 përqind të fondit të tokës.
Peshkimi si aktivitet ekonomik ka ardhur në rritje. Përparësi  ka marrë peshkimi në ujrat e brendëshme dhe akuakultura.

 

Burimet e të dhënave

 

Rregjistrimi i Përgjithshëm i Njësive Ekonomike Bujqësore
Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit
Ministria e Mjedisit ,Pyjeve  dhe Menaxhimit te Ujrave
Vlerësime të INSTAT